Psalms 129

Ukukhulekela ukuchithwa kwabazonda iZiyoni

Ingoma yokwenyuka

1 Kanengi bangihluphile kusukela ebutsheni bami, katsho-ke uIsrayeli, 2kanengi bangihluphile kusukela ebutsheni bami, kanti kabangehlulanga. 3Abalimi balima emhlana wami, bayenza yaba mide imifolo yabo. 4I Nkosi ilungile, iqumile intambo zababi.

5Kabayangeke babuyiselwe emuva bonke abazonda iZiyoni. 6Kababe njengotshani ephahleni, obubuna bungakakhuli, 7ovunayo angagcwalisi ngabo isandla sakhe, lalowo obopha izithungo isifuba sakhe. 8Labadlulayo bangatsho ukuthi: Isibusiso se Nkosi kasibe phezu kwenu; siyalibusisa ebizweni le Nkosi.

Copyright information for Ndebele