Psalms 129

Ukukhulekela ukuchithwa kwabazonda iZiyoni

Ingoma yokwenyuka

Kanengi bangihluphile kusukela ebutsheni bami, katsho-ke uIsrayeli, kanengi bangihluphile kusukela ebutsheni bami, kanti kabangehlulanga. Abalimi balima emhlana wami, bayenza yaba mide imifolo yabo. I Nkosi ilungile, iqumile intambo zababi.

Kabayangeke babuyiselwe emuva bonke abazonda iZiyoni. Kababe njengotshani ephahleni, obubuna bungakakhuli, ovunayo angagcwalisi ngabo isandla sakhe, lalowo obopha izithungo isifuba sakhe. Labadlulayo bangatsho ukuthi: Isibusiso se Nkosi kasibe phezu kwenu; siyalibusisa ebizweni le Nkosi.

Copyright information for Ndebele