Psalms 13

Umkhuleko wokucela ukusizwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Koze kube nini,  Nkosi, ungikhohlwa kokuphela? Koze kube nini ungifihlela ubuso bakho? 2Koze kube nini ngizicebisa emphefumulweni wami, ngilosizi enhliziyweni yami emini? Koze kube nini isitha sami siphakanyiswa phezu kwami? 3Khangela, ungiphendule,  Nkosi, Nkulunkulu wami; khanyisa amehlo ami hlezi ngilale ubuthongo bokufa, 4hlezi isitha sami sithi: Sengimehlule; labangihluphayo bathokoze lapho nginyikinywa. 5Kodwa mina ngithembele emuseni wakho, inhliziyo yami izathaba ngosindiso lwakho. 6Ngizayihlabelela i Nkosi, ngoba ingenzele okuhle kakhulu.

Copyright information for Ndebele