Psalms 130

Umkhuleko wokucela uthethelelo lokukhululwa

Ingoma yokwenyuka

1 Ngisenzikini ngakhalela kuwe,  Nkosi. 2Nkosi, zwana ilizwi lami, indlebe zakho zilalele ilizwi lokuncenga kwami. 3Uba wena,  Nkosi, uqaphela iziphambeko, Nkosi, ngubani ongema? 4Kodwa kuwe kulothethelelo, ukuze wesatshwe.

5Ngiyilindele i Nkosi, umphefumulo wami ulindile, lelizwini layo ngiyathemba. 6Umphefumulo wami ulindela iNkosi okwedlula abalindele ukusa, belindele ukusa.

7UIsrayeli kathembele e Nkosini; ngoba e Nkosini kulothandolomusa, njalo kuyo kulohlengo olunengi. 8Yona-ke izahlenga uIsrayeli kuzo zonke iziphambeko zakhe.

Copyright information for Ndebele