Psalms 130

Umkhuleko wokucela uthethelelo lokukhululwa

Ingoma yokwenyuka

Ngisenzikini ngakhalela kuwe,  Nkosi. Nkosi, zwana ilizwi lami, indlebe zakho zilalele ilizwi lokuncenga kwami. Uba wena,  Nkosi, uqaphela iziphambeko, Nkosi, ngubani ongema? Kodwa kuwe kulothethelelo, ukuze wesatshwe.

Ngiyilindele i Nkosi, umphefumulo wami ulindile, lelizwini layo ngiyathemba. Umphefumulo wami ulindela iNkosi okwedlula abalindele ukusa, belindele ukusa.

UIsrayeli kathembele e Nkosini; ngoba e Nkosini kulothandolomusa, njalo kuyo kulohlengo olunengi. Yona-ke izahlenga uIsrayeli kuzo zonke iziphambeko zakhe.

Copyright information for Ndebele