Psalms 131

Ukuthobeka

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

1  Nkosi, inhliziyo yami kayikhukhumali, lamehlo ami kawaphakami, njalo kangihambi ezintweni ezinkulu lezintweni ezimangalisayo kakhulu kimi. 2Sibili ngichumisile ngathulisa umphefumulo wami, njengolunyuliweyo kunina; umphefumulo wami unjengolunyuliweyo phakathi kwami. 3UIsrayeli kathembele e Nkosini kusukela khathesi kuze kube laphakade.

Copyright information for Ndebele