Psalms 131

Ukuthobeka

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

 Nkosi, inhliziyo yami kayikhukhumali, lamehlo ami kawaphakami, njalo kangihambi ezintweni ezinkulu lezintweni ezimangalisayo kakhulu kimi. Sibili ngichumisile ngathulisa umphefumulo wami, njengolunyuliweyo kunina; umphefumulo wami unjengolunyuliweyo phakathi kwami. UIsrayeli kathembele e Nkosini kusukela khathesi kuze kube laphakade.

Copyright information for Ndebele