Psalms 132

Isithembiso sikaDavida lesithembiso se Nkosi

Ingoma yokwenyuka

Khumbula,  Nkosi, uDavida, izinhlupheko zakhe zonke, ukuthi wafunga e Nkosini, wathembisa kuSomandla kaJakobe: Qotho, kangiyikungena ethenteni lendlu yami, qotho, kangiyikwenyukela ecansini lombheda wami; qotho, kangiyikunika amehlo ami ubuthongo, ukuwozela ezinkopheni zami, ngize ngiyitholele i Nkosi indawo, indawo zokuhlala uSomandla kaJakobe.

Khangela, sakuzwa eEfratha, sakuthola emasimini egusu. Sizangena ezindlini zayo zokuhlala, sikhonze esenabelweni senyawo zayo. Sukuma,  Nkosi, uye ekuphumuleni kwakho, wena lomtshokotsho wamandla akho! Abapristi bakho kabembeswe ukulunga, labangcwele bakho bathabe kakhulu. 10 Ngenxa yenceku yakho uDavida ungafulathelisi ubuso bogcotshiweyo wakho.

11 I Nkosi yafunga ngeqiniso kuDavida, kayiyikubuyela emuva kilo: Owesithelo sesizalo sakho ngizambeka esihlalweni sakho sobukhosi. 12 Uba abantwana bakho begcina isivumelwano sami lezifakazelo zami engizabafundisa zona, labantwana babo bazahlala esihlalweni sakho sobukhosi kuze kube nini lanini. 13 Ngoba i Nkosi iyikhethile iZiyoni, iyifisile ibe yindawo yayo yokuhlala. 14 Le yindawo yami yokuphumula kuze kube nini lanini; lapha ngizahlala, ngoba ngiyifisile. 15 Ngizabusisa kakhulu ukudla kwayo, ngisuthise abayanga bayo ngesinkwa. 16 Labapristi bayo ngizabembathisa usindiso, labangcwele bayo bazahlabelela kakhulu ngenjabulo. 17 Lapho ngizahlumisa uphondo lukaDavida; ngimisele ogcotshiweyo wami isibane. 18 Izitha zakhe ngizazembathisa ihlazo, kodwa phezu kwakhe uzakhazimula umqhele wakhe wobukhosi.

Copyright information for Ndebele