Psalms 132

Isithembiso sikaDavida lesithembiso se Nkosi

Ingoma yokwenyuka

1 Khumbula,  Nkosi, uDavida, izinhlupheko zakhe zonke, 2ukuthi wafunga e Nkosini, wathembisa kuSomandla kaJakobe: 3Qotho, kangiyikungena ethenteni lendlu yami, qotho, kangiyikwenyukela ecansini lombheda wami; 4qotho, kangiyikunika amehlo ami ubuthongo, ukuwozela ezinkopheni zami, 5ngize ngiyitholele i Nkosi indawo, indawo zokuhlala uSomandla kaJakobe.

6Khangela, sakuzwa eEfratha, sakuthola emasimini egusu. 7Sizangena ezindlini zayo zokuhlala, sikhonze esenabelweni senyawo zayo. 8Sukuma,  Nkosi, uye ekuphumuleni kwakho, wena lomtshokotsho wamandla akho! 9Abapristi bakho kabembeswe ukulunga, labangcwele bakho bathabe kakhulu. 10Ngenxa yenceku yakho uDavida ungafulathelisi ubuso bogcotshiweyo wakho.

11I Nkosi yafunga ngeqiniso kuDavida, kayiyikubuyela emuva kilo: Owesithelo sesizalo sakho ngizambeka esihlalweni sakho sobukhosi. 12Uba abantwana bakho begcina isivumelwano sami lezifakazelo zami engizabafundisa zona, labantwana babo bazahlala esihlalweni sakho sobukhosi kuze kube nini lanini. 13Ngoba i Nkosi iyikhethile iZiyoni, iyifisile ibe yindawo yayo yokuhlala. 14Le yindawo yami yokuphumula kuze kube nini lanini; lapha ngizahlala, ngoba ngiyifisile. 15Ngizabusisa kakhulu ukudla kwayo, ngisuthise abayanga bayo ngesinkwa. 16Labapristi bayo ngizabembathisa usindiso, labangcwele bayo bazahlabelela kakhulu ngenjabulo. 17Lapho ngizahlumisa uphondo lukaDavida; ngimisele ogcotshiweyo wami isibane. 18Izitha zakhe ngizazembathisa ihlazo, kodwa phezu kwakhe uzakhazimula umqhele wakhe wobukhosi.

Copyright information for Ndebele