Psalms 133

Ukuthandana kwabazalwane

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

1 Khangela, kuhle kangakanani njalo kumnandi kangakanani ukuhlala kwabazalwane ndawonye babe munye. 2Kufanana lamafutha amahle phezu kwekhanda, ehlela endevini, indevu zikaAroni, ehlele emphethweni wezembatho zakhe. 3Njengamazolo eHermoni, ehlela entabeni zeZiyoni; ngoba lapho i Nkosi yalaya isibusiso, impilo kuze kube phakade.

Copyright information for Ndebele