Psalms 133

Ukuthandana kwabazalwane

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

Khangela, kuhle kangakanani njalo kumnandi kangakanani ukuhlala kwabazalwane ndawonye babe munye. Kufanana lamafutha amahle phezu kwekhanda, ehlela endevini, indevu zikaAroni, ehlele emphethweni wezembatho zakhe. Njengamazolo eHermoni, ehlela entabeni zeZiyoni; ngoba lapho i Nkosi yalaya isibusiso, impilo kuze kube phakade.

Copyright information for Ndebele