Psalms 134

Abakhonza ebusuku kababonge i Nkosi

Ingoma yokwenyuka

Khangelani, libusise i Nkosi lina lonke zinceku ze Nkosi, elimi endlini ye Nkosi ebusuku. Phakamiselani izandla zenu endaweni engcwele, libusise i Nkosi. I Nkosi eyenza amazulu lomhlaba kayilibusise iseZiyoni.

Copyright information for Ndebele