Psalms 135

Ukudumisa i Nkosi ngezimangaliso zayo

1 Dumisani i Nkosi! Dumisani ibizo le Nkosi, dumisani lina zinceku ze Nkosi, 2elimi endlini ye Nkosi, emagumeni endlu kaNkulunkulu wethu. 3Dumisani i Nkosi, ngoba i Nkosi ilungile; hlabelelani indumiso ebizweni layo, ngoba kumnandi. 4Ngoba i Nkosi izikhethele uJakobe, uIsrayeli abe ngokuligugu kwakhe okukhethekileyo. 5Ngoba mina ngiyazi ukuthi i Nkosi yinkulu, ukuthi iNkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu. 6Konke i Nkosi ekuthandayo iyakwenza, emazulwini lemhlabeni, ezinlwandle lenzikini zonke. 7Yenza izinkungu zenyuke emikhawulweni yomhlaba, yenzela izulu imibane, ikhupha umoya eziphaleni zayo. 8Eyatshaya izibulo leGibhithe, kusukela emuntwini kuze kube senyamazaneni. 9Yathumela izibonakaliso lezimangaliso phakathi kwakho, Gibhithe, phezu kukaFaro laphezu kwenceku zakhe zonke. 10Eyatshaya izizwe ezinengi, yabulala amakhosi alamandla, 11uSihoni inkosi yamaAmori, loOgi inkosi yeBashani, layo yonke imibuso yeKhanani, 12yanikela ilizwe labo laba yilifa, ilifa likaIsrayeli, isizwe sayo. 13 Nkosi, ibizo lakho limi kuze kube phakade, ukukhunjulwa kwakho,  Nkosi, kusizukulwana ngesizukulwana. 14Ngoba i Nkosi izakwehlulela abantu bayo, izazisola mayelana lezinceku zayo.

15Izithombe zezizwe ziyisiliva legolide, umsebenzi wezandla zomuntu. 16Zilemilomo, kodwa kazikhulumi; zilamehlo, kodwa kaziboni; 17zilendlebe, kodwa kazizwa; lomoya kawukho emlonyeni wazo. 18Abazenzayo bafanana lazo, lawo wonke othembela kuzo. 19Wena ndlu kaIsrayeli, busisani i Nkosi; wena ndlu kaAroni, busisani i Nkosi; 20wena ndlu kaLevi, busisani i Nkosi. Lina eliyesabayo i Nkosi, busisani i Nkosi. 21Kayibusiswe i Nkosi iseZiyoni, ehlala eJerusalema.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele