Psalms 135

Ukudumisa i Nkosi ngezimangaliso zayo

Dumisani i Nkosi! Dumisani ibizo le Nkosi, dumisani lina zinceku ze Nkosi, elimi endlini ye Nkosi, emagumeni endlu kaNkulunkulu wethu. Dumisani i Nkosi, ngoba i Nkosi ilungile; hlabelelani indumiso ebizweni layo, ngoba kumnandi. Ngoba i Nkosi izikhethele uJakobe, uIsrayeli abe ngokuligugu kwakhe okukhethekileyo. Ngoba mina ngiyazi ukuthi i Nkosi yinkulu, ukuthi iNkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu. Konke i Nkosi ekuthandayo iyakwenza, emazulwini lemhlabeni, ezinlwandle lenzikini zonke. Yenza izinkungu zenyuke emikhawulweni yomhlaba, yenzela izulu imibane, ikhupha umoya eziphaleni zayo. Eyatshaya izibulo leGibhithe, kusukela emuntwini kuze kube senyamazaneni. Yathumela izibonakaliso lezimangaliso phakathi kwakho, Gibhithe, phezu kukaFaro laphezu kwenceku zakhe zonke. 10 Eyatshaya izizwe ezinengi, yabulala amakhosi alamandla, 11 uSihoni inkosi yamaAmori, loOgi inkosi yeBashani, layo yonke imibuso yeKhanani, 12 yanikela ilizwe labo laba yilifa, ilifa likaIsrayeli, isizwe sayo. 13  Nkosi, ibizo lakho limi kuze kube phakade, ukukhunjulwa kwakho,  Nkosi, kusizukulwana ngesizukulwana. 14 Ngoba i Nkosi izakwehlulela abantu bayo, izazisola mayelana lezinceku zayo.

15 Izithombe zezizwe ziyisiliva legolide, umsebenzi wezandla zomuntu. 16 Zilemilomo, kodwa kazikhulumi; zilamehlo, kodwa kaziboni; 17 zilendlebe, kodwa kazizwa; lomoya kawukho emlonyeni wazo. 18 Abazenzayo bafanana lazo, lawo wonke othembela kuzo. 19 Wena ndlu kaIsrayeli, busisani i Nkosi; wena ndlu kaAroni, busisani i Nkosi; 20 wena ndlu kaLevi, busisani i Nkosi. Lina eliyesabayo i Nkosi, busisani i Nkosi. 21 Kayibusiswe i Nkosi iseZiyoni, ehlala eJerusalema.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele