Psalms 136

Ukubonga i Nkosi ngezimangaliso zayo

Bongani i Nkosi ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. Bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu, ngoba isihawu sakhe simi kuze kube nininini. Bongani iNkosi yamakhosi, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. Yona yodwa eyenza izimangaliso ezinkulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; eyenza amazulu ngokuhlakanipha, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; eyendlala umhlaba phezu kwamanzi, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; eyenza izikhanyiso ezinkulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; ilanga ukubusa emini, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; inyanga lezinkanyezi ukubusa ebusuku, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 10 Yona eyatshaya amaGibhithe kumazibulo awo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 11 yakhupha uIsrayeli phakathi kwabo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 12 ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 13 Yona eyehlukanisa uLwandle oluBomvu lwaba yiziqamu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 14 yenza uIsrayeli adabule phakathi kwalo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 15 kodwa yathintithela uFaro lebutho lakhe oLwandle oluBomvu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 16 Yona eyakhokhela abantu bayo enkangala, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 17 Yona eyatshaya amakhosi amakhulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 18 yabulala amakhosi adumileyo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 19 uSihoni inkosi yamaAmori, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 20 loOgi inkosi yeBashani, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 21 yanika ilizwe labo laba yilifa, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 22 ilifa kuIsrayeli inceku yayo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 23 Eyasikhumbula ebuphansini bethu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 24 yasophula ezitheni zethu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 25 Enika yonke inyama ukudla, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 26 Bongani uNkulunkulu wamazulu, ngoba isihawu sakhe simi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele