Psalms 136

Ukubonga i Nkosi ngezimangaliso zayo

1 Bongani i Nkosi ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 2Bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu, ngoba isihawu sakhe simi kuze kube nininini. 3Bongani iNkosi yamakhosi, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 4Yona yodwa eyenza izimangaliso ezinkulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 5eyenza amazulu ngokuhlakanipha, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 6eyendlala umhlaba phezu kwamanzi, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 7eyenza izikhanyiso ezinkulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 8ilanga ukubusa emini, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 9inyanga lezinkanyezi ukubusa ebusuku, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 10Yona eyatshaya amaGibhithe kumazibulo awo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 11yakhupha uIsrayeli phakathi kwabo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 12ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 13Yona eyehlukanisa uLwandle oluBomvu lwaba yiziqamu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 14yenza uIsrayeli adabule phakathi kwalo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 15kodwa yathintithela uFaro lebutho lakhe oLwandle oluBomvu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 16Yona eyakhokhela abantu bayo enkangala, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 17Yona eyatshaya amakhosi amakhulu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 18yabulala amakhosi adumileyo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 19uSihoni inkosi yamaAmori, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 20loOgi inkosi yeBashani, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 21yanika ilizwe labo laba yilifa, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 22ilifa kuIsrayeli inceku yayo, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 23Eyasikhumbula ebuphansini bethu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini; 24yasophula ezitheni zethu, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 25Enika yonke inyama ukudla, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 26Bongani uNkulunkulu wamazulu, ngoba isihawu sakhe simi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele