Psalms 137

Ukukhala kwabantwana bakoIsrayeli abathunjiweyo

Emifuleni yeBhabhiloni sahlala phansi khona, yebo sakhala inyembezi, lapho sikhumbula iZiyoni. Amachacho ethu sawaphanyeka eminyezaneni phakathi kwayo. Ngoba khonapho abasithumbayo basicela amazwi engoma, labasimotshayo bacela injabulo besithi: Sihlabeleleni enye yezingoma zeZiyoni.

Singahlabela njani ingoma ye Nkosi elizweni lemzini? Uba ngikukhohlwa, Jerusalema, isandla sami sokunene kasikhohlwe ubungcitshi. Ulimi lwami kalunamathele elwangeni lwami, uba ngingakukhumbuli, uba ngingaphakamisi iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu. Khumbula,  Nkosi, ngabantwana bakoEdoma, ngosuku lweJerusalema, abathi: Dilizani, dilizani
 dilizani: Heb.  embulani.
, kuze kube sesisekelweni sayo.
Ndodakazi yeBhabhiloni, ozabhujiswa, ubusisiwe ozaphindisela kuwe izenzo ozenze kithi. Ubusisiwe ozabamba asakaze abantwana bakho edwaleni.

Copyright information for Ndebele