Psalms 137

Ukukhala kwabantwana bakoIsrayeli abathunjiweyo

1 Emifuleni yeBhabhiloni sahlala phansi khona, yebo sakhala inyembezi, lapho sikhumbula iZiyoni. 2Amachacho ethu sawaphanyeka eminyezaneni phakathi kwayo. 3Ngoba khonapho abasithumbayo basicela amazwi engoma, labasimotshayo bacela injabulo besithi: Sihlabeleleni enye yezingoma zeZiyoni.

4Singahlabela njani ingoma ye Nkosi elizweni lemzini? 5Uba ngikukhohlwa, Jerusalema, isandla sami sokunene kasikhohlwe ubungcitshi. 6Ulimi lwami kalunamathele elwangeni lwami, uba ngingakukhumbuli, uba ngingaphakamisi iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu. 7Khumbula,  Nkosi, ngabantwana bakoEdoma, ngosuku lweJerusalema, abathi: Dilizani, dilizani
 dilizani: Heb.  embulani.
, kuze kube sesisekelweni sayo.
8Ndodakazi yeBhabhiloni, ozabhujiswa, ubusisiwe ozaphindisela kuwe izenzo ozenze kithi. 9Ubusisiwe ozabamba asakaze abantwana bakho edwaleni.

Copyright information for Ndebele