Psalms 138

Ukubonga i Nkosi

EsikaDavida

1 Ngizakubonga ngenhliziyo yami yonke; phambi kwabonkulunkulu ngizakuhlabelela indumiso. 2Ngizakhonza ngikhangele ngasethempelini lakho elingcwele, ngidumise ibizo lakho ngenxa yothando lwakho langenxa yobuqotho bakho; ngoba ukhulisile ilizwi lakho phezu kwalo lonke ibizo lakho. 3Ngosuku engakhala ngalo wangiphendula, wangiqinisa ngamandla emphefumulweni wami.

4Wonke amakhosi omhlaba azakudumisa,  Nkosi, ngoba azwile amazwi omlomo wakho. 5Yebo, azahlabelela ngezindlela ze Nkosi, ngoba lukhulu udumo lwe Nkosi. 6Loba i Nkosi iphakeme, kube kanti iyabona othobekileyo; kodwa ozigqajayo iyamazi ekhatshana.

7Loba ngihamba phakathi kwenhlupheko, uzangiphilisa; uzakwelula isandla sakho umelana lolaka lezitha zami, lesandla sakho sokunene sizangisindisa. 8I Nkosi izangiphelelisela khona; uthando lwakho,  Nkosi, lumi kuze kube nininini. Ungatshiyi imisebenzi yezandla zakho.

Copyright information for Ndebele