Psalms 139

I Nkosi iyazi konke, ikhona ezindaweni zonke

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, ungihlolile, uyangazi. 2Wena uyakwazi ukuhlala kwami lokusukuma kwami; uyaqedisisa imicabango yami ukhatshana. 3Uyahanqa ukuhamba kwami lokulala kwami, uzejwayele indlela zami zonke. 4Ngoba kalikho ilizwi elimini lwami, khangela  Nkosi, usulazi lonke. 5Ungizingelezile emuva langaphambili, ubeke isandla sakho phezu kwami. 6Ulwazi lumangalisa kakhulu kimi; luphakeme, kangilakho ukufinyelela kulo.

7Ngizakuya ngaphi ngisuke kuMoya wakho? Kumbe ngizabalekela ngaphi ngisuke ebusweni bakho? 8Uba ngisenyukela emazulwini, lapho ukhona; uba ngisendlala icansi lami esihogweni, khangela, ukhona. 9Uba ngithatha amaphiko okusa, ngihlale emikhawulweni yolwandle, 10lalapho isandla sakho sizangikhokhela, lesokunene sakho singibambe. 11Uba ngisithi: Isibili umnyama uzangifihla, ng’khona ubusuku buzakuba yikukhanya kimi inhlangothi zonke. 12Ngitsho umnyama kawufihli kuwe, kodwa ubusuku bukhanya njengemini; njengomnyama kunjalo ukukhanya kuwe.

13Ngoba wena ungumnini wezinso zami, wangigubuzela esiswini sikamama. 14Ngizakudumisa, ngenxa yokuthi ngenziwe ngokwesabekayo, ngokumangalisayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa; lomphefumulo wami uyakwazi kuhle kakhulu. 15Amathambo ami ayengafihlekanga kuwe, lapho ngangisenziwa ekusithekeni, ngenziwa ngobuciko ezindaweni ezizikileyo zomhlaba. 16Amehlo akho abona ibumba lami; legwalweni lwakho konke lokhu kwabhalwa, izinsuku okwabunjwa ngazo, kungakabikho lakunye kwakho. 17Iligugu kangakanani-ke kimi imicabango yakho, O Nkulunkulu; bukhulu kangakanani ubunengi bayo! 18Uba ngingayibala, minengi kuletshebetshebe. Lapho ngivuka, ngilokhu ngilawe.

19Isibili uzambulala omubi, Nkulunkulu! Ngakho lina bantu abomele igazi sukani kimi; 20abakhuluma ngenkohliso ngawe, izitha zakho, ziphatha ngeze ibizo lakho. 21Kangibazondi yini,  Nkosi, abakuzondayo, nginengwe ngabakuvukelayo? 22Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo; sebeyizitha kimi.

23Ngihlola, Nkulunkulu, uyazi inhliziyo yami; ngilinga, uyazi imicabango yami, 24ubone ukuthi ikhona indlela embi kimi yini, ungikhokhele endleleni ephakade.

Copyright information for Ndebele