Psalms 139

I Nkosi iyazi konke, ikhona ezindaweni zonke

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, ungihlolile, uyangazi. Wena uyakwazi ukuhlala kwami lokusukuma kwami; uyaqedisisa imicabango yami ukhatshana. Uyahanqa ukuhamba kwami lokulala kwami, uzejwayele indlela zami zonke. Ngoba kalikho ilizwi elimini lwami, khangela  Nkosi, usulazi lonke. Ungizingelezile emuva langaphambili, ubeke isandla sakho phezu kwami. Ulwazi lumangalisa kakhulu kimi; luphakeme, kangilakho ukufinyelela kulo.

Ngizakuya ngaphi ngisuke kuMoya wakho? Kumbe ngizabalekela ngaphi ngisuke ebusweni bakho? Uba ngisenyukela emazulwini, lapho ukhona; uba ngisendlala icansi lami esihogweni, khangela, ukhona. Uba ngithatha amaphiko okusa, ngihlale emikhawulweni yolwandle, 10 lalapho isandla sakho sizangikhokhela, lesokunene sakho singibambe. 11 Uba ngisithi: Isibili umnyama uzangifihla, ng’khona ubusuku buzakuba yikukhanya kimi inhlangothi zonke. 12 Ngitsho umnyama kawufihli kuwe, kodwa ubusuku bukhanya njengemini; njengomnyama kunjalo ukukhanya kuwe.

13 Ngoba wena ungumnini wezinso zami, wangigubuzela esiswini sikamama. 14 Ngizakudumisa, ngenxa yokuthi ngenziwe ngokwesabekayo, ngokumangalisayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa; lomphefumulo wami uyakwazi kuhle kakhulu. 15 Amathambo ami ayengafihlekanga kuwe, lapho ngangisenziwa ekusithekeni, ngenziwa ngobuciko ezindaweni ezizikileyo zomhlaba. 16 Amehlo akho abona ibumba lami; legwalweni lwakho konke lokhu kwabhalwa, izinsuku okwabunjwa ngazo, kungakabikho lakunye kwakho. 17 Iligugu kangakanani-ke kimi imicabango yakho, O Nkulunkulu; bukhulu kangakanani ubunengi bayo! 18 Uba ngingayibala, minengi kuletshebetshebe. Lapho ngivuka, ngilokhu ngilawe.

19 Isibili uzambulala omubi, Nkulunkulu! Ngakho lina bantu abomele igazi sukani kimi; 20 abakhuluma ngenkohliso ngawe, izitha zakho, ziphatha ngeze ibizo lakho. 21 Kangibazondi yini,  Nkosi, abakuzondayo, nginengwe ngabakuvukelayo? 22 Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo; sebeyizitha kimi.

23 Ngihlola, Nkulunkulu, uyazi inhliziyo yami; ngilinga, uyazi imicabango yami, 24 ubone ukuthi ikhona indlela embi kimi yini, ungikhokhele endleleni ephakade.

Copyright information for Ndebele