Psalms 14

Ubuthutha lobubi babantu

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida

Isithutha sithi enhliziyweni yaso: KakulaNkulunkulu. Bonakele, benza imisebenzi eyenyanyekayo; kakho owenza okuhle. I Nkosi yakhangela phansi isemazulwini phezu kwabantwana babantu, ukubona ukuthi ukhona yini oqedisisayo, odinga uNkulunkulu. Baphambukile bonke, bebonke bonakele; kakho owenza okuhle, kakho loyedwa. Kabazi yini bonke abenza okubi, abadla abantu bami njengoba besidla isinkwa? Kabayibizi i Nkosi. Lapho besaba lokwesaba, ngoba uNkulunkulu usesizukulwaneni solungileyo. Liliyangisile icebo lomyanga, ngoba i Nkosi iyisiphephelo sakhe.

Kungathi usindiso lukaIsrayeli lungavela eZiyoni! Lapho i Nkosi ibuyisa ukuthunjwa kwabantu bayo, uJakobe uzathaba, uIsrayeli athokoze.

Copyright information for Ndebele