Psalms 140

Umkhuleko wokucela ukulondolozwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Ngikhulula,  Nkosi, emuntwini omubi, ungilondoloze emuntwini olesihluku, 2abaceba izinto ezimbi enhliziyweni, usuku lonke babuthanela izimpi. 3Balola ulimi lwabo njengenyoka, ubuhlungu bebululu bungaphansi kwendebe zabo. Selah. 4Ngilondoloze,  Nkosi, ezandleni zomubi, ungivikele emuntwini olesihluku; abaceba ukuwisa inyawo zami. 5Abazigqajayo bangifihlele umjibila, lezintambo, bendlala imbule eceleni kwendlela; bangibekela izithiyo. Selah.

6Ngithe e Nkosini: Wena unguNkulunkulu wami. Beka indlebe elizwini lokuncenga kwami,  Nkosi. 7Jehova, Nkosi, mandla osindiso lwami, wembese ikhanda lami esukwini lwezikhali. 8Ungavumeli,  Nkosi, izifiso zomubi, ungaphumelelisi icebo lakhe elibi, hlezi baziphakamise. Selah.

9Ngekhanda labangihanqileyo, ububi bendebe zabo kabubembese. 10Kakuthi amalahle atshisayo akhithikele phezu kwabo, ubawisela emlilweni, emigodini etshonayo, ukuze bangavuki. 11Umuntu wolimi kangamiswa elizweni; umuntu olesihluku, ububi buzamzingela kube yikuwiswa kwakhe.

12Ngiyazi ukuthi i Nkosi izasebenza udaba lohluphekayo, ilungelo labayanga. 13Isibili abalungileyo bazalidumisa ibizo lakho; abaqotho bazahlala ebusweni bakho.

Copyright information for Ndebele