Psalms 140

Umkhuleko wokucela ukulondolozwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Ngikhulula,  Nkosi, emuntwini omubi, ungilondoloze emuntwini olesihluku, abaceba izinto ezimbi enhliziyweni, usuku lonke babuthanela izimpi. Balola ulimi lwabo njengenyoka, ubuhlungu bebululu bungaphansi kwendebe zabo. Selah. Ngilondoloze,  Nkosi, ezandleni zomubi, ungivikele emuntwini olesihluku; abaceba ukuwisa inyawo zami. Abazigqajayo bangifihlele umjibila, lezintambo, bendlala imbule eceleni kwendlela; bangibekela izithiyo. Selah.

Ngithe e Nkosini: Wena unguNkulunkulu wami. Beka indlebe elizwini lokuncenga kwami,  Nkosi. Jehova, Nkosi, mandla osindiso lwami, wembese ikhanda lami esukwini lwezikhali. Ungavumeli,  Nkosi, izifiso zomubi, ungaphumelelisi icebo lakhe elibi, hlezi baziphakamise. Selah.

Ngekhanda labangihanqileyo, ububi bendebe zabo kabubembese. 10 Kakuthi amalahle atshisayo akhithikele phezu kwabo, ubawisela emlilweni, emigodini etshonayo, ukuze bangavuki. 11 Umuntu wolimi kangamiswa elizweni; umuntu olesihluku, ububi buzamzingela kube yikuwiswa kwakhe.

12 Ngiyazi ukuthi i Nkosi izasebenza udaba lohluphekayo, ilungelo labayanga. 13 Isibili abalungileyo bazalidumisa ibizo lakho; abaqotho bazahlala ebusweni bakho.

Copyright information for Ndebele