Psalms 141

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa kwababi

Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, ngiyakhala kuwe; phangisa uze kimi; beka indlebe elizwini lami lapho ngikhala kuwe. 2Umkhuleko wami kawumiswe njengempepha phambi kwakho, ukuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa. 3 Nkosi, bekela umlomo wami umlindi, gcina umnyango wendebe zami. 4Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi, ukuthi ngenze izenzo ezimbi kanye labantu abenza ububi, ngingadli ezibilibocweni zabo.

5Olungileyo kangitshaye, kuzakuba ngumusa; kangisole, kuzakuba ngamafutha ekhanda; kakuyikuqhekeza ikhanda lami, ngoba lomkhuleko wami usezakuba sezinhluphekweni zabo.

6Abahluleli babo baphoselwa emaceleni edwala, bazakuzwa amazwi ami ngoba amnandi. 7Amathambo ethu ahlakazekile emlonyeni wengcwaba njengobandayo adabule emhlabathini.

8Kodwa amehlo ami akuwe, Jehova, Nkosi; ngithembele kuwe; ungawuchayi umphefumulo wami. 9Ngigcina emandleni omjibila abangibekele wona, lezithiyo zabenzi bobubi. 10Ababi kabawele emambuleni abo kanye, ngize ngidlule mina.

Copyright information for Ndebele