Psalms 141

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa kwababi

Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, ngiyakhala kuwe; phangisa uze kimi; beka indlebe elizwini lami lapho ngikhala kuwe. Umkhuleko wami kawumiswe njengempepha phambi kwakho, ukuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa.  Nkosi, bekela umlomo wami umlindi, gcina umnyango wendebe zami. Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi, ukuthi ngenze izenzo ezimbi kanye labantu abenza ububi, ngingadli ezibilibocweni zabo.

Olungileyo kangitshaye, kuzakuba ngumusa; kangisole, kuzakuba ngamafutha ekhanda; kakuyikuqhekeza ikhanda lami, ngoba lomkhuleko wami usezakuba sezinhluphekweni zabo.

Abahluleli babo baphoselwa emaceleni edwala, bazakuzwa amazwi ami ngoba amnandi. Amathambo ethu ahlakazekile emlonyeni wengcwaba njengobandayo adabule emhlabathini.

Kodwa amehlo ami akuwe, Jehova, Nkosi; ngithembele kuwe; ungawuchayi umphefumulo wami. Ngigcina emandleni omjibila abangibekele wona, lezithiyo zabenzi bobubi. 10 Ababi kabawele emambuleni abo kanye, ngize ngidlule mina.

Copyright information for Ndebele