Psalms 142

Umkhuleko wokucela ukusizwa ekuhluphekeni

IMasikili kaDavida, umkhuleko esebhalwini

1 Ngakhalela e Nkosini ngelizwi lami, ngelizwi lami e Nkosini ngancenga. 2Ngathulula isikhalazo sami phambi kwayo, ngatshengisa ukuhlupheka kwami phambi kwayo.

3Lapho umoya wami uphela amandla phakathi kwami, wena wayazi indlela yami. Endleleni engihamba ngayo bangifihlele umjibila. 4Ngakhangela ngakwesokunene, khangela-ke, wayengekho ongaziyo; isiphephelo sangehlula, kakho owakhathalela umphefumulo wami. 5Ngakhalela kuwe,  Nkosi, ngathi: Wena uyisiphephelo sami, isabelo sami elizweni labaphilayo. 6Lalela ukukhala kwami, ngoba ngehliselwe phansi kakhulu. Ngikhulula kwabangizingelayo, ngoba balamandla kulami. 7Khupha umphefumulo wami entolongweni, ukuze ngidumise ibizo lakho. Abalungileyo bazangibuthanela, ngoba uzangiphatha kuhle kakhulu.

Copyright information for Ndebele