Psalms 142

Umkhuleko wokucela ukusizwa ekuhluphekeni

IMasikili kaDavida, umkhuleko esebhalwini

Ngakhalela e Nkosini ngelizwi lami, ngelizwi lami e Nkosini ngancenga. Ngathulula isikhalazo sami phambi kwayo, ngatshengisa ukuhlupheka kwami phambi kwayo.

Lapho umoya wami uphela amandla phakathi kwami, wena wayazi indlela yami. Endleleni engihamba ngayo bangifihlele umjibila. Ngakhangela ngakwesokunene, khangela-ke, wayengekho ongaziyo; isiphephelo sangehlula, kakho owakhathalela umphefumulo wami. Ngakhalela kuwe,  Nkosi, ngathi: Wena uyisiphephelo sami, isabelo sami elizweni labaphilayo. Lalela ukukhala kwami, ngoba ngehliselwe phansi kakhulu. Ngikhulula kwabangizingelayo, ngoba balamandla kulami. Khupha umphefumulo wami entolongweni, ukuze ngidumise ibizo lakho. Abalungileyo bazangibuthanela, ngoba uzangiphatha kuhle kakhulu.

Copyright information for Ndebele