Psalms 143

Ukukhulekela ukukhululwa lokuholwa

Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe ekuncengeni kwami. Ungiphendule ngothembeko lwakho, ngokulunga kwakho. 2Njalo ungangeni kusahlulelo lenceku yakho, ngoba phambi kobuso bakho kakho ophilayo ozalungisiswa. 3Ngoba isitha sizingele umphefumulo wami, sacindezelela impilo yami emhlabathini, sangenza ngahlala emnyameni omkhulu, njengabakade bafa. 4Ngakho umoya wami uphela amandla phakathi kwami, lenhliziyo yami ithithibele phakathi kwami. 5Ngikhumbula insuku zekadeni, ngizindla ngazo zonke izenzo zakho, nginakane ngomsebenzi wezandla zakho. 6Ngelulela izandla zami kuwe; umphefumulo wami womele wena njengomhlaba owomileyo. Selah.

7Phangisa ungiphendule,  Nkosi; umoya wami uyaphela. Ungangifihleli ubuso bakho, hlezi ngibe njengalabo abehlela emgodini. 8Ngizwisa uthandolomusa lwakho ekuseni, ngoba ngiyathemba kuwe. Ungazise indlela engingahamba ngayo, ngoba ngiyaphakamisela kuwe umphefumulo wami. 9Ngikhulula ezitheni zami,  Nkosi; ngifihla kuwe. 10Ngifundisa ukwenza intando yakho, ngoba wena unguNkulunkulu wami. UMoya wakho muhle, ngikhokhelele elizweni lokuqonda. 11Ngenxa yebizo lakho,  Nkosi, ngiphilisa. Ngokulunga kwakho khupha umphefumulo wami ekuhluphekeni. 12Langomusa wakho chitha izitha zami, ubhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami, ngoba ngiyinceku yakho.

Copyright information for Ndebele