Psalms 143

Ukukhulekela ukukhululwa lokuholwa

Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe ekuncengeni kwami. Ungiphendule ngothembeko lwakho, ngokulunga kwakho. Njalo ungangeni kusahlulelo lenceku yakho, ngoba phambi kobuso bakho kakho ophilayo ozalungisiswa. Ngoba isitha sizingele umphefumulo wami, sacindezelela impilo yami emhlabathini, sangenza ngahlala emnyameni omkhulu, njengabakade bafa. Ngakho umoya wami uphela amandla phakathi kwami, lenhliziyo yami ithithibele phakathi kwami. Ngikhumbula insuku zekadeni, ngizindla ngazo zonke izenzo zakho, nginakane ngomsebenzi wezandla zakho. Ngelulela izandla zami kuwe; umphefumulo wami womele wena njengomhlaba owomileyo. Selah.

Phangisa ungiphendule,  Nkosi; umoya wami uyaphela. Ungangifihleli ubuso bakho, hlezi ngibe njengalabo abehlela emgodini. Ngizwisa uthandolomusa lwakho ekuseni, ngoba ngiyathemba kuwe. Ungazise indlela engingahamba ngayo, ngoba ngiyaphakamisela kuwe umphefumulo wami. Ngikhulula ezitheni zami,  Nkosi; ngifihla kuwe. 10 Ngifundisa ukwenza intando yakho, ngoba wena unguNkulunkulu wami. UMoya wakho muhle, ngikhokhelele elizweni lokuqonda. 11 Ngenxa yebizo lakho,  Nkosi, ngiphilisa. Ngokulunga kwakho khupha umphefumulo wami ekuhluphekeni. 12 Langomusa wakho chitha izitha zami, ubhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami, ngoba ngiyinceku yakho.

Copyright information for Ndebele