Psalms 144

Ukunqoba lokuphumelela kuvela e Nkosini

EsikaDavida

1 Kayibusiswe i Nkosi, idwala lami, efundisela izandla zami impi, iminwe yami ukulwa; 2umusa wami, lenqaba yami, umphotshongo wami ophakemeyo, lomkhululi wami, isihlangu sami, lengiphephela kuyo, ethobisa abantu bami ngaphansi kwami.

3 Nkosi, umuntu uyini ukuthi umazi? Indodana yomuntu ukuthi uyinanze? 4Umuntu unjengeze, insuku zakhe zinjengesithunzi esidlulayo.

5 Nkosi, khothamisa amazulu akho, wehle; thinta izintaba ukuze zithunqe. 6Phazimisa umbane, ubachithe, uthumele imitshoko yakho, ubahlakaze. 7Yelula isandla sakho uphezulu, ungikhulule, ungophule emanzini amanengi, esandleni sabantwana besizwe, 8abamlomo wabo ukhuluma amanga, lesandla sabo sokunene singesokunene senkohliso.

9Ngizahlabelela kuwe ingoma entsha, Nkulunkulu; ngizahlabelela indumiso kuwe ngogubhu olulentambo ezilitshumi. 10Wena onika amakhosi usindiso
 usindiso: kumbe,  ukunqoba.
, okhulula uDavida inceku yakho enkembeni embi.

11Ngophula, ungikhulule esandleni sabantwana besizwe, abamlomo wabo ukhuluma amanga, lesandla sabo sokunene singesokunene senkohliso. 12Ukuthi amadodana ethu abe njengezilimo ezikhula ebutsheni bazo, amadodakazi ethu njengamatshe engonsi abazwe njengomfanekiso wesigodlo! 13Ukuthi iziphala zethu zigcwale ziveze uhlobo ngohlobo; izimvu zethu zizale izinkulungwane, yebo, izinkulungwane ezilitshumi emadlelweni ethu! 14Ukuthi inkabi zethu zingathwaliswa, kungabi lokufohlela phakathi, njalo kungabi lokuphuma, kumbe kungabi lesililo ezitaladeni zethu! 15Bayathaba abantu okunjalo kubo; bayathaba abantu abaNkulunkulu wabo yi Nkosi.

Copyright information for Ndebele