Psalms 145

Ukubonga i Nkosi ngobukhulu bayo langesihawu sayo

Ingoma yendumiso, ekaDavida

Ngizakuphakamisa, Nkulunkulu wami, Nkosi, ngibusise ibizo lakho kuze kube nini lanini. Ngensuku zonke ngizakubusisa, ngidumise ibizo lakho kuze kube nini lanini.

Yinkulu i Nkosi, ifanele ukudunyiswa kakhulu, lobukhulu bayo kabuhloleki. Isizukulwana ngesizukulwana sizababaza imisebenzi yakho, sitshumayele izenzo zakho ezilamandla. Ngizakhuluma ngodumo lwakho olukhazimulayo lobukhosi bakho, langendaba zezimangaliso zakho. Njalo bazakhuluma ngamandla ezenzo zakho ezesabekayo, lobukhulu bakho ngibulandise. Bazathulula ngamazwi isikhumbuzo sokulunga kwakho okukhulu, bahlabele ngentokozo ngokulunga kwakho.

Ilomusa lesihawu i Nkosi, iyaphuza ukuthukuthela, inkulu ngothando. I Nkosi ilungile kubo bonke, lezihawu zayo ziphezu kwayo yonke imisebenzi yayo.

10 Imisebenzi yakho yonke izakudumisa,  Nkosi, labangcwele bakho bazakubusisa. 11 Bazakhuluma ngenkazimulo yombuso wakho, balandise ngamandla akho. 12 Ukuze bazise abantwana babantu izenzo zayo ezilamandla, lenkazimulo yobukhosi bombuso wayo. 13 Umbuso wakho ungumbuso wamaphakade wonke, lokubusa kwakho kumi kuso sonke isizukulwana ngesizukulwana.

14 I Nkosi isekela bonke abawayo, iphakamise bonke abakhothemeyo. 15 Amehlo abo bonke alindele kuwe, wena-ke uyabanika ukudla kwabo ngesikhathi sakho. 16 Uyavula isandla sakho, usuthise isifiso sakho konke okuphilayo.

17 I Nkosi ilungile endleleni zayo zonke, njalo ilomusa emisebenzini yayo yonke. 18 I Nkosi iseduze labo bonke abayibizayo, labo bonke abayibiza ngeqiniso. 19 Yenza isifiso sabayesabayo, iyezwa ukukhala kwabo, ibasindise. 20 I Nkosi iyabalondoloza bonke abayithandayo; kodwa bonke ababi izababhubhisa.

21 Umlomo wami uzakhuluma indumiso ye Nkosi, layo yonke inyama ibusise ibizo layo elingcwele kuze kube nini lanini.

Copyright information for Ndebele