Psalms 145

Ukubonga i Nkosi ngobukhulu bayo langesihawu sayo

Ingoma yendumiso, ekaDavida

1 Ngizakuphakamisa, Nkulunkulu wami, Nkosi, ngibusise ibizo lakho kuze kube nini lanini. 2Ngensuku zonke ngizakubusisa, ngidumise ibizo lakho kuze kube nini lanini.

3Yinkulu i Nkosi, ifanele ukudunyiswa kakhulu, lobukhulu bayo kabuhloleki. 4Isizukulwana ngesizukulwana sizababaza imisebenzi yakho, sitshumayele izenzo zakho ezilamandla. 5Ngizakhuluma ngodumo lwakho olukhazimulayo lobukhosi bakho, langendaba zezimangaliso zakho. 6Njalo bazakhuluma ngamandla ezenzo zakho ezesabekayo, lobukhulu bakho ngibulandise. 7Bazathulula ngamazwi isikhumbuzo sokulunga kwakho okukhulu, bahlabele ngentokozo ngokulunga kwakho.

8Ilomusa lesihawu i Nkosi, iyaphuza ukuthukuthela, inkulu ngothando. 9I Nkosi ilungile kubo bonke, lezihawu zayo ziphezu kwayo yonke imisebenzi yayo.

10Imisebenzi yakho yonke izakudumisa,  Nkosi, labangcwele bakho bazakubusisa. 11Bazakhuluma ngenkazimulo yombuso wakho, balandise ngamandla akho. 12Ukuze bazise abantwana babantu izenzo zayo ezilamandla, lenkazimulo yobukhosi bombuso wayo. 13Umbuso wakho ungumbuso wamaphakade wonke, lokubusa kwakho kumi kuso sonke isizukulwana ngesizukulwana.

14I Nkosi isekela bonke abawayo, iphakamise bonke abakhothemeyo. 15Amehlo abo bonke alindele kuwe, wena-ke uyabanika ukudla kwabo ngesikhathi sakho. 16Uyavula isandla sakho, usuthise isifiso sakho konke okuphilayo.

17I Nkosi ilungile endleleni zayo zonke, njalo ilomusa emisebenzini yayo yonke. 18I Nkosi iseduze labo bonke abayibizayo, labo bonke abayibiza ngeqiniso. 19Yenza isifiso sabayesabayo, iyezwa ukukhala kwabo, ibasindise. 20I Nkosi iyabalondoloza bonke abayithandayo; kodwa bonke ababi izababhubhisa.

21Umlomo wami uzakhuluma indumiso ye Nkosi, layo yonke inyama ibusise ibizo layo elingcwele kuze kube nini lanini.

Copyright information for Ndebele