Psalms 146

Ukudumisa i Nkosi engumsizi

Dumisani i Nkosi! Dumisa i Nkosi, mphefumulo wami. Ngizayidumisa i Nkosi ngisaphila; ngizahlabelela indumiso kuNkulunkulu wami ngisesekhona. Lingabeki ithemba lenu eziphathamandleni, endodaneni yomuntu okungekho kuyo usindiso. Umoya wakhe uyaphuma, uyabuyela emhlabathini wakhe; ngalolosuku amacebo akhe ayaphela.

Ubusisiwe yena oloNkulunkulu kaJakobe ukuthi abe lusizo lwakhe, othemba lakhe lise Nkosini uNkulunkulu wakhe, owenza amazulu, lomhlaba, ulwandle, lakho konke okukukho, ogcina iqiniso kuze kube nininini, owenzela abacindezelweyo isahlulelo, obaphayo ukudla abalambileyo. I Nkosi iyakhulula izibotshwa, I Nkosi iyavula amehlo eziphofu; i Nkosi iyabalulamisa abakhothemeyo; i Nkosi iyabathanda abalungileyo. I Nkosi ilondoloza abemzini, isekele intandane lomfelokazi; kodwa indlela yababi iyayigenqula. 10 I Nkosi izabusa kuze kube nininini, uNkulunkulu wakho, Ziyoni, kuze kube sesizukulwaneni ngesizukulwana.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele