Psalms 146

Ukudumisa i Nkosi engumsizi

1 Dumisani i Nkosi! Dumisa i Nkosi, mphefumulo wami. 2Ngizayidumisa i Nkosi ngisaphila; ngizahlabelela indumiso kuNkulunkulu wami ngisesekhona. 3Lingabeki ithemba lenu eziphathamandleni, endodaneni yomuntu okungekho kuyo usindiso. 4Umoya wakhe uyaphuma, uyabuyela emhlabathini wakhe; ngalolosuku amacebo akhe ayaphela.

5Ubusisiwe yena oloNkulunkulu kaJakobe ukuthi abe lusizo lwakhe, othemba lakhe lise Nkosini uNkulunkulu wakhe, 6owenza amazulu, lomhlaba, ulwandle, lakho konke okukukho, ogcina iqiniso kuze kube nininini, 7owenzela abacindezelweyo isahlulelo, obaphayo ukudla abalambileyo. I Nkosi iyakhulula izibotshwa, 8I Nkosi iyavula amehlo eziphofu; i Nkosi iyabalulamisa abakhothemeyo; i Nkosi iyabathanda abalungileyo. 9I Nkosi ilondoloza abemzini, isekele intandane lomfelokazi; kodwa indlela yababi iyayigenqula. 10I Nkosi izabusa kuze kube nininini, uNkulunkulu wakho, Ziyoni, kuze kube sesizukulwaneni ngesizukulwana.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele