Psalms 147

Ukudumisa uNkulunkulu, uSomandla

Dumisani i Nkosi, ngoba kuhle ukuhlabelela indumiso kuNkulunkulu wethu, ngoba kumnandi, indumiso ifanele.

I Nkosi iyayakha iJerusalema, iqoqe abahlakaziweyo bakoIsrayeli. Yelapha abadabukileyo enhliziyweni, ibophe izinsizi zabo. Ibala inani lezinkanyezi, izibize zonke ngamabizo. Yinkulu iNkosi yethu, njalo ngeyamandla amakhulu; ukuqedisisa kwayo kakulakunaniswa. I Nkosi iyaphakamisa abamnene, iyabawisela emhlabathini ababi.

Hlabelelani e Nkosini ngokubonga; lihlabele indumiso kuNkulunkulu wethu ngechacho. Eyembesa amazulu ngamayezi, elungisela umhlaba izulu, ekhulisa utshani ezintabeni, enika inyamazana ukudla kwazo, amatsiyane ewabayi akhalayo. 10 Kayithokozi ngamandla ebhiza, kayijabuleli imilenze yomuntu. 11 I Nkosi ijabulela abayesabayo, labo abathembela emuseni wayo.

12 Babaza i Nkosi, Jerusalema. Dumisa uNkulunkulu wakho, Ziyoni. 13 Ngoba iqinise imigoqo yamasango akho; ibusise abantwana bakho phakathi kwakho. 14 Iyenza ukuthula emingceleni yakho; ikusuthise ngamanono engqoloyi. 15 Iyathumela umthetho wayo emhlabeni; ilizwi layo ligijima ngesiqubu esikhulu. 16 Enika iliqhwa elikhithikayo njengoboya; ihaze ungqwaqwane njengomlotha. 17 Iyaphosa isiqhotho sayo njengezigaqa; ngubani ongema phambi komqando wayo? 18 Iyathumela ilizwi layo, ikuncibilikise; ivunguzise umoya wayo, amanzi ageleze. 19 Iyamemezela ilizwi layo kuJakobe, izimiso zayo lezahlulelo zayo kuIsrayeli. 20 Kayenzanga njalo lakusiphi isizwe; lezahlulelo zayo kazizazi.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele