Psalms 147

Ukudumisa uNkulunkulu, uSomandla

1 Dumisani i Nkosi, ngoba kuhle ukuhlabelela indumiso kuNkulunkulu wethu, ngoba kumnandi, indumiso ifanele.

2I Nkosi iyayakha iJerusalema, iqoqe abahlakaziweyo bakoIsrayeli. 3Yelapha abadabukileyo enhliziyweni, ibophe izinsizi zabo. 4Ibala inani lezinkanyezi, izibize zonke ngamabizo. 5Yinkulu iNkosi yethu, njalo ngeyamandla amakhulu; ukuqedisisa kwayo kakulakunaniswa. 6I Nkosi iyaphakamisa abamnene, iyabawisela emhlabathini ababi.

7Hlabelelani e Nkosini ngokubonga; lihlabele indumiso kuNkulunkulu wethu ngechacho. 8Eyembesa amazulu ngamayezi, elungisela umhlaba izulu, ekhulisa utshani ezintabeni, 9enika inyamazana ukudla kwazo, amatsiyane ewabayi akhalayo. 10Kayithokozi ngamandla ebhiza, kayijabuleli imilenze yomuntu. 11I Nkosi ijabulela abayesabayo, labo abathembela emuseni wayo.

12Babaza i Nkosi, Jerusalema. Dumisa uNkulunkulu wakho, Ziyoni. 13Ngoba iqinise imigoqo yamasango akho; ibusise abantwana bakho phakathi kwakho. 14Iyenza ukuthula emingceleni yakho; ikusuthise ngamanono engqoloyi. 15Iyathumela umthetho wayo emhlabeni; ilizwi layo ligijima ngesiqubu esikhulu. 16Enika iliqhwa elikhithikayo njengoboya; ihaze ungqwaqwane njengomlotha. 17Iyaphosa isiqhotho sayo njengezigaqa; ngubani ongema phambi komqando wayo? 18Iyathumela ilizwi layo, ikuncibilikise; ivunguzise umoya wayo, amanzi ageleze. 19Iyamemezela ilizwi layo kuJakobe, izimiso zayo lezahlulelo zayo kuIsrayeli. 20Kayenzanga njalo lakusiphi isizwe; lezahlulelo zayo kazizazi.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele