Psalms 149

UIsrayeli kadumise i Nkosi

1 Dumisani i Nkosi! HIabelelani i Nkosi ingoma entsha, indumiso yayo ebandleni labangcwele. 2UIsrayeli kathokoze ngoMenzi wakhe, abantwana beZiyoni kabathabe eNkosini yabo. 3Kabadumise ibizo layo ngokusina, kabayihlabelele indumiso ngesigujana lechacho. 4Ngoba i Nkosi iyathokoza ngabantu bayo; izacecisa abamnene ngosindiso.

5Abangcwele kabathokoze ngendumiso, kabahlabelele ngenjabulo emibhedeni yabo. 6Indumiso zikaNkulunkulu zisemphinjeni wabo, lenkemba esika nhlangothi mbili esandleni sabo, 7ukuze benze impindiselo phezu kwabahedeni, izijeziso phezu kwezizwe, 8ukuze babophe amakhosi azo ngamaketane, lezikhulu zazo ngezibopho zensimbi, 9ukuze benze isahlulelo esibhaliweyo phezu kwazo. Loludumo abangcwele bayo bonke balalo.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele