Psalms 149

UIsrayeli kadumise i Nkosi

Dumisani i Nkosi! HIabelelani i Nkosi ingoma entsha, indumiso yayo ebandleni labangcwele. UIsrayeli kathokoze ngoMenzi wakhe, abantwana beZiyoni kabathabe eNkosini yabo. Kabadumise ibizo layo ngokusina, kabayihlabelele indumiso ngesigujana lechacho. Ngoba i Nkosi iyathokoza ngabantu bayo; izacecisa abamnene ngosindiso.

Abangcwele kabathokoze ngendumiso, kabahlabelele ngenjabulo emibhedeni yabo. Indumiso zikaNkulunkulu zisemphinjeni wabo, lenkemba esika nhlangothi mbili esandleni sabo, ukuze benze impindiselo phezu kwabahedeni, izijeziso phezu kwezizwe, ukuze babophe amakhosi azo ngamaketane, lezikhulu zazo ngezibopho zensimbi, ukuze benze isahlulelo esibhaliweyo phezu kwazo. Loludumo abangcwele bayo bonke balalo.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele