Psalms 15

Umuntu ongahlala endlini ye Nkosi

Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, ngubani ozahlala ethenteni lakho? Ngubani ozakwakha entabeni yakho engcwele? Ngulowo ohamba ngobuqotho, lowenza okulungileyo, lokhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahlebiyo ngolimi lwakhe, ongenzi okubi kumngane wakhe, longaphakamiseli umakhelwane wakhe ihlazo; olahliweyo uyenyanyeka emehlweni akhe, kodwa uyabahlonipha abayesabayo i Nkosi; ofunga ngokuzilimaza, kodwa kaphenduki, onganiki imali yakhe ukuthi azuze inzuzo, longemukeli umvuzo wokuthengwa ngongelacala. Owenza lezizinto kayikunyikinywa kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele