Psalms 15

Umuntu ongahlala endlini ye Nkosi

Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, ngubani ozahlala ethenteni lakho? Ngubani ozakwakha entabeni yakho engcwele? 2Ngulowo ohamba ngobuqotho, lowenza okulungileyo, lokhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, 3ongahlebiyo ngolimi lwakhe, ongenzi okubi kumngane wakhe, longaphakamiseli umakhelwane wakhe ihlazo; 4olahliweyo uyenyanyeka emehlweni akhe, kodwa uyabahlonipha abayesabayo i Nkosi; ofunga ngokuzilimaza, kodwa kaphenduki, 5onganiki imali yakhe ukuthi azuze inzuzo, longemukeli umvuzo wokuthengwa ngongelacala. Owenza lezizinto kayikunyikinywa kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele