Psalms 150

Dumisani i Nkosi

1 Dumisani i Nkosi!

Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele; mdumiseni emkhathini wamandla akhe.
2Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe ezilamandla, limdumise ngenxa yobunengi bobukhulu bakhe. 3Mdumiseni ngokuvuthelwa kophondo, limdumise ngogubhu lwezintambo lechacho, 4limdumise ngesigujana langokusina, limdumise ngezinto zokuhlabelela ezilentambo langomhlanga, 5limdumise ngensimbi ezincencethayo ezihlokomayo, limdumise ngensimbi ezincencethayo ezikhala kakhulu. 6Konke okuphefumulayo kakudumise i Nkosi.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele