Psalms 150

Dumisani i Nkosi

Dumisani i Nkosi!

Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele; mdumiseni emkhathini wamandla akhe.
Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe ezilamandla, limdumise ngenxa yobunengi bobukhulu bakhe. Mdumiseni ngokuvuthelwa kophondo, limdumise ngogubhu lwezintambo lechacho, limdumise ngesigujana langokusina, limdumise ngezinto zokuhlabelela ezilentambo langomhlanga, limdumise ngensimbi ezincencethayo ezihlokomayo, limdumise ngensimbi ezincencethayo ezikhala kakhulu. Konke okuphefumulayo kakudumise i Nkosi.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele