Psalms 16

I Nkosi iyisabelo sami

IMikitami kaDavida

1 Ngilondoloza, Nkulunkulu, ngoba ngithembela kuwe. 2Wena uthe e Nkosini: UyiNkosi yami, ukulunga kwami kakufiki kuwe. 3Kubangcwele abasemhlabeni, labahlekazi, ontokozo yami yonke ikubo. 4Zizakwanda insizi zabagijimela omunye unkulunkulu; kangiyikunikela iminikelo yabo yokunathwayo yegazi; lamabizo abo kangiyikuwaphatha endebeni zami. 5I Nkosi iyisabelo selifa lami lesenkezo yami; wena uphethe isabelo sami. 6Imizila iwele kimi ezindaweni ezithokozisayo; yebo, ngilelifa elibukekayo. 7Ngizayibusisa i Nkosi engelulekayo; lebusuku izinso zami ziyangiqondisa. 8Ngibekile i Nkosi phambi kwami njalonjalo; ngoba ingakwesokunene sami, kangiyikunyikinywa. 9Ngakho inhliziyo yami iyathokoza, lodumo lwami luyajabula, lenyama yami izahlala ivikelekile. 10Ngoba kawutshiyanga umphefumulo wami esihogweni, njalo kawuyikunikela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. 11Uzangazisa indlela yempilo; ukugcwala kwentokozo kusebukhoneni bakho, ngakwesokunene sakho kukhona izinjabulo phakade.

Copyright information for Ndebele