Psalms 16

I Nkosi iyisabelo sami

IMikitami kaDavida

Ngilondoloza, Nkulunkulu, ngoba ngithembela kuwe. Wena uthe e Nkosini: UyiNkosi yami, ukulunga kwami kakufiki kuwe. Kubangcwele abasemhlabeni, labahlekazi, ontokozo yami yonke ikubo. Zizakwanda insizi zabagijimela omunye unkulunkulu; kangiyikunikela iminikelo yabo yokunathwayo yegazi; lamabizo abo kangiyikuwaphatha endebeni zami. I Nkosi iyisabelo selifa lami lesenkezo yami; wena uphethe isabelo sami. Imizila iwele kimi ezindaweni ezithokozisayo; yebo, ngilelifa elibukekayo. Ngizayibusisa i Nkosi engelulekayo; lebusuku izinso zami ziyangiqondisa. Ngibekile i Nkosi phambi kwami njalonjalo; ngoba ingakwesokunene sami, kangiyikunyikinywa. Ngakho inhliziyo yami iyathokoza, lodumo lwami luyajabula, lenyama yami izahlala ivikelekile. 10 Ngoba kawutshiyanga umphefumulo wami esihogweni, njalo kawuyikunikela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. 11 Uzangazisa indlela yempilo; ukugcwala kwentokozo kusebukhoneni bakho, ngakwesokunene sakho kukhona izinjabulo phakade.

Copyright information for Ndebele