Psalms 17

Umkhuleko wozingelwa engelacala

Umkhuleko kaDavida

1 Zwana ukulunga,  Nkosi, ulalele ukukhala kwami; ubeke indlebe emkhulekweni wami ongaphumi ezindebeni ezilenkohliso. 2Ukwahlulelwa kwami kakuphume ebukhoneni bakho, amehlo akho kawabone izinto eziqondileyo. 3Uyilingile inhliziyo yami, wangihambela ebusuku; ungihlolile, kawuficanga lutho; ngihlosile, umlomo wami kawuyikuphambuka. 4Mayelana lezenzo zabantu, ngelizwi lendebe zakho, mina ngizinqandile ezindleleni zomchithi, 5ukusekela izinyathelo zami emikhondweni yakho, ukuze inyawo zami zingatsheleli.

6Mina ngikubizile, ngoba uzangiphendula, Nkulunkulu; beka indlebe yakho kimi, uzwe inkulumo yami. 7Tshengisa ukumangalisa kothando lwakho, wena osindisa ngesandla sakho sokunene labo abathembela kuwe kwabavukelayo. 8Ngigcine njengenhlamvu yelihlo; ungifihle emthunzini wempiko zakho, 9kubo ubuso bababi abangicindezelayo, izitha zempilo yami ezingihanqileyo. 10Bayazivalela ngamahwahwa abo; ngomlomo wabo bakhuluma ngokuzigqaja. 11Sebesihanqile emanyathelweni ethu; amehlo abo bawamise, bezithobele emhlabathini. 12Unjengesilwane esikhuthalele ukudabula, lanjengebhongo lesilwane eliquthileyo endaweni ezisithekileyo.

13Vuka,  Nkosi! Uhlangabeze ubuso bakhe, umphosele phansi. Khulula umphefumulo wami komubi, oyinkemba yakho, 14kubo abantu, abayisandla sakho,  Nkosi, ebantwini bomhlaba, osabelo sabo sikulokhukuphila, osisu sabo usigcwalisa ngokuligugu kwakho; bagcwele abantwana, njalo batshiyele izingane zabo okuseleyo kwabo.

15Mina, ngizakhangela ubuso bakho ekulungeni, ngeneliswe yisimo sakho ekuphaphameni kwami.

Copyright information for Ndebele