Psalms 17

Umkhuleko wozingelwa engelacala

Umkhuleko kaDavida

Zwana ukulunga,  Nkosi, ulalele ukukhala kwami; ubeke indlebe emkhulekweni wami ongaphumi ezindebeni ezilenkohliso. Ukwahlulelwa kwami kakuphume ebukhoneni bakho, amehlo akho kawabone izinto eziqondileyo. Uyilingile inhliziyo yami, wangihambela ebusuku; ungihlolile, kawuficanga lutho; ngihlosile, umlomo wami kawuyikuphambuka. Mayelana lezenzo zabantu, ngelizwi lendebe zakho, mina ngizinqandile ezindleleni zomchithi, ukusekela izinyathelo zami emikhondweni yakho, ukuze inyawo zami zingatsheleli.

Mina ngikubizile, ngoba uzangiphendula, Nkulunkulu; beka indlebe yakho kimi, uzwe inkulumo yami. Tshengisa ukumangalisa kothando lwakho, wena osindisa ngesandla sakho sokunene labo abathembela kuwe kwabavukelayo. Ngigcine njengenhlamvu yelihlo; ungifihle emthunzini wempiko zakho, kubo ubuso bababi abangicindezelayo, izitha zempilo yami ezingihanqileyo. 10 Bayazivalela ngamahwahwa abo; ngomlomo wabo bakhuluma ngokuzigqaja. 11 Sebesihanqile emanyathelweni ethu; amehlo abo bawamise, bezithobele emhlabathini. 12 Unjengesilwane esikhuthalele ukudabula, lanjengebhongo lesilwane eliquthileyo endaweni ezisithekileyo.

13 Vuka,  Nkosi! Uhlangabeze ubuso bakhe, umphosele phansi. Khulula umphefumulo wami komubi, oyinkemba yakho, 14 kubo abantu, abayisandla sakho,  Nkosi, ebantwini bomhlaba, osabelo sabo sikulokhukuphila, osisu sabo usigcwalisa ngokuligugu kwakho; bagcwele abantwana, njalo batshiyele izingane zabo okuseleyo kwabo.

15 Mina, ngizakhangela ubuso bakho ekulungeni, ngeneliswe yisimo sakho ekuphaphameni kwami.

Copyright information for Ndebele