Psalms 18

Ihubo likaDavida lokubonga uNkulunkulu ngokukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku ye Nkosi, eyakhuluma e Nkosini amazwi alelihubo mhla i Nkosi imkhulula esandleni sezitha zakhe zonke lesandleni sikaSawuli. Wasesithi:

Ngizakuthanda,  Nkosi, mandla ami. I Nkosi ilidwala lami, lenqaba yami, lomkhululi wami; uNkulunkulu wami, idwala lami, engizaphephela kulo, isihlangu sami, lophondo losindiso lwami, inqaba yami ephakemeyo. Ngizabiza i Nkosi edumisekayo, ngakho ngizasindiswa ezitheni zami.

Izibopho zokufa zangizingelezela, lezikhukhula zobubi zangethusa. Izibopho zesihogo zangigombolozela, imijibila yokufa yayiphambi kwami. Ekuhluphekeni kwami ngayibiza i Nkosi, ngakhala kuNkulunkulu wami; walizwa ilizwi lami esethempelini lakhe, lokukhala kwami kweza phambi kwakhe, endlebeni zakhe.

Khona umhlaba wazamazama, wanyikinyeka, lezisekelo zezintaba zaqhaqhazela, zazamazama, ngoba wayethukuthele. Kwenyuka intuthu emakhaleni akhe, lomlilo ophuma emlonyeni wakhe waqothula; amalahle avuthiswa yiwo. Wasekhothamisa amazulu, wehlela phansi, lomnyama onzima wawungaphansi kwenyawo zakhe. 10 Wasegada ikherubhi*, waphapha, wandiza phezu kwempiko zomoya. 11 Wamisa umnyama waba yindawo yakhe yensitha, idumba lakhe inhlangothi zonke zakhe, amanzi amnyama, amayezi amnyama omkhathi. 12 Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe amayezi akhe amnyama edlula, isiqhotho lamalahle omlilo. 13 I Nkosi yasiduma emazulwini, oPhezukonke wazwakalisa ilizwi lakhe, isiqhotho lamalahle omlilo. 14 Yasithuma imitshoko yayo, yabachitha; lemibane eminengi, yabaphaphathekisa. 15 Khona kwabonakala amaphansi amanzi, kwembulwa izisekelo zomhlaba ekusoleni kwakho,  Nkosi, ekuvutheleni komoya wamakhala akho.

16 Yathuma iphezulu, yangibamba, yangenyula emanzini amanengi. 17 Yangophula esitheni sami esilamandla, lakibo abangizondayo, ngoba babelamandla kulami. 18 Babephambi kwami esukwini lwenhlupheko yami, kodwa i Nkosi yaba yisisekelo sami. 19 Yangikhuphela endaweni ebanzi, yangikhulula ngoba yayithokoza ngami.

20 I Nkosi yangivuza njengokulunga kwami; yangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami. 21 Ngoba ngizilondolozile indlela ze Nkosi, kangisukanga kuNkulunkulu wami ngenkohlakalo. 22 Ngoba zonke izahlulelo zayo zaziphambi kwami, lezimiso zayo kangiziphambulanga kimi. 23 Njalo ngangiqondile kuyo, ngizinqandile ebubini bami. 24 Ngakho i Nkosi ingibuyisele njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo ayo.

25 Kolesihawu uzaziveza ulesihawu; koqotho uzaziveza uqotho; 26 kohlanzekileyo uzaziveza uhlanzekile; lakophambukileyo uzaziveza uphambukile. 27 Ngoba wena uzabasindisa abantu abahlutshwayo; kodwa amehlo aphakemeyo uzawehlisela phansi. 28 Ngoba wena uzalumathisa isibane sami; i Nkosi, uNkulunkulu wami, izakhanyisa ubumnyama bami. 29 Ngoba ngawe ngigijimile ngadabula phakathi kwebutho, langoNkulunkulu wami ngeqe umthangala.

30 UNkulunkulu, indlela yakhe iphelele; ilizwi le Nkosi lihloliwe; uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. 31 Ngoba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi? Njalo ngubani olidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu? 32 NguNkulunkulu ongibhincisa amandla, owenza indlela yami iphelele. 33 Owenza inyawo zami zibe njengezezimpala, wangimisa ezingqongeni zami. 34 Ofundisela izandla zami impi, ukuze idandili lethusi ligotshiswe zingalo zami. 35 Unginikile lesihlangu sosindiso lwakho, lesandla sakho sokunene singisekele, lobumnene bakho bungikhulisile. 36 Wenze zaba banzi izinyathelo zami ngaphansi kwami, ukuze inyawo zami zingatsheleli.

37 Ngixotshene lezitha zami, ngazifica, kangibuyanga ngaze ngaziqeda. 38 Ngazigwaza, zaze zehluleka ukuvuka, zawa ngaphansi kwenyawo zami. 39 Ngoba ungibhincise amandla kusenzelwa impi, wabakhothamisela phansi kwami abangivukelayo. 40 Unginike intamo yezitha zami, labo abangizondayo ngababhubhisa. 41 Bakhala, kodwa engekho umsindisi; e Nkosini, kodwa kayibaphendulanga. 42 Ngasengibacholisisa njengothuli phambi komoya, ngabachitha njengodaka lwezitalada.

43 Wangikhulula ekuphikiseni kwabantu, wangimisa ngaba yinhloko yezizwe; abantu engangingabazi bangisebenzela. 44 Bangenela ukuzwa ngendlebe bazangilalela, abezizweni bazazithoba kimi ngokuzenzisa. 45 Abezizweni bazabuna, baphume ezinqabeni zabo bethuthumela.

46 I Nkosi iyaphila; njalo kalibusiswe idwala lami, kaphakanyiswe uNkulunkulu wosindiso lwami. 47 UNkulunkulu onginika impindiselo, lowehlisela izizwe ngaphansi kwami; 48 ongikhulula ezitheni zami; yebo, phezu kwabangivukelayo wangiphakamisa, emuntwini wodlakela wangikhulula. 49 Ngenxa yalokhu ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwezizwe, ngihubele ibizo lakho indumiso. 50 Iyanika inkosi yayo usindiso olukhulu, isenzela ogcotshiweyo wayo umusa, kuDavida, lenzalweni yakhe kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele