Psalms 18

Ihubo likaDavida lokubonga uNkulunkulu ngokukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku ye Nkosi, eyakhuluma e Nkosini amazwi alelihubo mhla i Nkosi imkhulula esandleni sezitha zakhe zonke lesandleni sikaSawuli. Wasesithi:

1 Ngizakuthanda,  Nkosi, mandla ami. 2I Nkosi ilidwala lami, lenqaba yami, lomkhululi wami; uNkulunkulu wami, idwala lami, engizaphephela kulo, isihlangu sami, lophondo losindiso lwami, inqaba yami ephakemeyo. 3Ngizabiza i Nkosi edumisekayo, ngakho ngizasindiswa ezitheni zami.

4Izibopho zokufa zangizingelezela, lezikhukhula zobubi zangethusa. 5Izibopho zesihogo zangigombolozela, imijibila yokufa yayiphambi kwami. 6Ekuhluphekeni kwami ngayibiza i Nkosi, ngakhala kuNkulunkulu wami; walizwa ilizwi lami esethempelini lakhe, lokukhala kwami kweza phambi kwakhe, endlebeni zakhe.

7Khona umhlaba wazamazama, wanyikinyeka, lezisekelo zezintaba zaqhaqhazela, zazamazama, ngoba wayethukuthele. 8Kwenyuka intuthu emakhaleni akhe, lomlilo ophuma emlonyeni wakhe waqothula; amalahle avuthiswa yiwo. 9Wasekhothamisa amazulu, wehlela phansi, lomnyama onzima wawungaphansi kwenyawo zakhe. 10Wasegada ikherubhi*, waphapha, wandiza phezu kwempiko zomoya. 11Wamisa umnyama waba yindawo yakhe yensitha, idumba lakhe inhlangothi zonke zakhe, amanzi amnyama, amayezi amnyama omkhathi. 12Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe amayezi akhe amnyama edlula, isiqhotho lamalahle omlilo. 13I Nkosi yasiduma emazulwini, oPhezukonke wazwakalisa ilizwi lakhe, isiqhotho lamalahle omlilo. 14Yasithuma imitshoko yayo, yabachitha; lemibane eminengi, yabaphaphathekisa. 15Khona kwabonakala amaphansi amanzi, kwembulwa izisekelo zomhlaba ekusoleni kwakho,  Nkosi, ekuvutheleni komoya wamakhala akho.

16Yathuma iphezulu, yangibamba, yangenyula emanzini amanengi. 17Yangophula esitheni sami esilamandla, lakibo abangizondayo, ngoba babelamandla kulami. 18Babephambi kwami esukwini lwenhlupheko yami, kodwa i Nkosi yaba yisisekelo sami. 19Yangikhuphela endaweni ebanzi, yangikhulula ngoba yayithokoza ngami.

20I Nkosi yangivuza njengokulunga kwami; yangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami. 21Ngoba ngizilondolozile indlela ze Nkosi, kangisukanga kuNkulunkulu wami ngenkohlakalo. 22Ngoba zonke izahlulelo zayo zaziphambi kwami, lezimiso zayo kangiziphambulanga kimi. 23Njalo ngangiqondile kuyo, ngizinqandile ebubini bami. 24Ngakho i Nkosi ingibuyisele njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo ayo.

25Kolesihawu uzaziveza ulesihawu; koqotho uzaziveza uqotho; 26kohlanzekileyo uzaziveza uhlanzekile; lakophambukileyo uzaziveza uphambukile. 27Ngoba wena uzabasindisa abantu abahlutshwayo; kodwa amehlo aphakemeyo uzawehlisela phansi. 28Ngoba wena uzalumathisa isibane sami; i Nkosi, uNkulunkulu wami, izakhanyisa ubumnyama bami. 29Ngoba ngawe ngigijimile ngadabula phakathi kwebutho, langoNkulunkulu wami ngeqe umthangala.

30UNkulunkulu, indlela yakhe iphelele; ilizwi le Nkosi lihloliwe; uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. 31Ngoba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi? Njalo ngubani olidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu? 32NguNkulunkulu ongibhincisa amandla, owenza indlela yami iphelele. 33Owenza inyawo zami zibe njengezezimpala, wangimisa ezingqongeni zami. 34Ofundisela izandla zami impi, ukuze idandili lethusi ligotshiswe zingalo zami. 35Unginikile lesihlangu sosindiso lwakho, lesandla sakho sokunene singisekele, lobumnene bakho bungikhulisile. 36Wenze zaba banzi izinyathelo zami ngaphansi kwami, ukuze inyawo zami zingatsheleli.

37Ngixotshene lezitha zami, ngazifica, kangibuyanga ngaze ngaziqeda. 38Ngazigwaza, zaze zehluleka ukuvuka, zawa ngaphansi kwenyawo zami. 39Ngoba ungibhincise amandla kusenzelwa impi, wabakhothamisela phansi kwami abangivukelayo. 40Unginike intamo yezitha zami, labo abangizondayo ngababhubhisa. 41Bakhala, kodwa engekho umsindisi; e Nkosini, kodwa kayibaphendulanga. 42Ngasengibacholisisa njengothuli phambi komoya, ngabachitha njengodaka lwezitalada.

43Wangikhulula ekuphikiseni kwabantu, wangimisa ngaba yinhloko yezizwe; abantu engangingabazi bangisebenzela. 44Bangenela ukuzwa ngendlebe bazangilalela, abezizweni bazazithoba kimi ngokuzenzisa. 45Abezizweni bazabuna, baphume ezinqabeni zabo bethuthumela.

46I Nkosi iyaphila; njalo kalibusiswe idwala lami, kaphakanyiswe uNkulunkulu wosindiso lwami. 47UNkulunkulu onginika impindiselo, lowehlisela izizwe ngaphansi kwami; 48ongikhulula ezitheni zami; yebo, phezu kwabangivukelayo wangiphakamisa, emuntwini wodlakela wangikhulula. 49Ngenxa yalokhu ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwezizwe, ngihubele ibizo lakho indumiso. 50Iyanika inkosi yayo usindiso olukhulu, isenzela ogcotshiweyo wayo umusa, kuDavida, lenzalweni yakhe kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele