Psalms 19

Imisebenzi kaNkulunkulu lomlayo wakhe

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Amazulu ayazisa udumo lukaNkulunkulu, lomkhathi utshumayela umsebenzi wezandla zakhe. Usuku kusuku luphumisela inkulumo, lobusuku kubusuku butshengisa ulwazi. Kakukho nkulumo, kawakho lamazwi, lapho ilizwi lawo elingezwakali khona. Intambo yawo iphumele emhlabeni wonke, lamazwi awo emkhawulweni womhlaba. Ulimisele ilanga ithente kuwo. Elinjengomyeni ephuma ekamelweni lakhe, lithokoza njengeqhawe ligijima endleleni. Ukuphuma kwalo kusukela emkhawulweni wamazulu, lokuzingeleza kwalo kuze kube semikhawulweni yawo; njalo kakukho okufihliweyo ekutshiseni kwalo.

Umlayo we Nkosi uphelele, uphendula umphefumulo; ubufakazi be Nkosi buqinisile, buhlakaniphisa ongelalwazi; izimiso ze Nkosi zilungile, zithokozisa inhliziyo; umthetho we Nkosi uhlambulukile, ukhanyisa amehlo. Ukuyesaba i Nkosi kuhlanzekile, kumi kuze kube nininini; izahlulelo ze Nkosi ziliqiniso, zilungile zonke. 10 Ziyaloyiseka kakhulu kulegolide, yebo kulegolide elicwengekileyo elinengi; njalo zimnandi kuloluju lolujuluka ohlangeni loluju. 11 Futhi inceku yakho iyelulekwa ngazo; ekuzigcineni kulomvuzo omkhulu. 12 Ngubani oqedisisa iziphosiso zakhe? Ngihlanze kwezisithekileyo. 13 Igcine inceku yakho lezonweni zokuzincoma; kazingabusi phezu kwami. Khona ngizakuba ngoqondileyo, ngibe msulwa esiphambekweni esikhulu.

14 Amazwi omlomo wami lezizindlo zenhliziyo yami kakwemukeleke phambi kwakho,  Nkosi, dwala lami lomhlengi wami.

Copyright information for Ndebele