Psalms 19

Imisebenzi kaNkulunkulu lomlayo wakhe

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Amazulu ayazisa udumo lukaNkulunkulu, lomkhathi utshumayela umsebenzi wezandla zakhe. 2Usuku kusuku luphumisela inkulumo, lobusuku kubusuku butshengisa ulwazi. 3Kakukho nkulumo, kawakho lamazwi, lapho ilizwi lawo elingezwakali khona. 4Intambo yawo iphumele emhlabeni wonke, lamazwi awo emkhawulweni womhlaba. Ulimisele ilanga ithente kuwo. 5Elinjengomyeni ephuma ekamelweni lakhe, lithokoza njengeqhawe ligijima endleleni. 6Ukuphuma kwalo kusukela emkhawulweni wamazulu, lokuzingeleza kwalo kuze kube semikhawulweni yawo; njalo kakukho okufihliweyo ekutshiseni kwalo.

7Umlayo we Nkosi uphelele, uphendula umphefumulo; ubufakazi be Nkosi buqinisile, buhlakaniphisa ongelalwazi; 8izimiso ze Nkosi zilungile, zithokozisa inhliziyo; umthetho we Nkosi uhlambulukile, ukhanyisa amehlo. 9Ukuyesaba i Nkosi kuhlanzekile, kumi kuze kube nininini; izahlulelo ze Nkosi ziliqiniso, zilungile zonke. 10Ziyaloyiseka kakhulu kulegolide, yebo kulegolide elicwengekileyo elinengi; njalo zimnandi kuloluju lolujuluka ohlangeni loluju. 11Futhi inceku yakho iyelulekwa ngazo; ekuzigcineni kulomvuzo omkhulu. 12Ngubani oqedisisa iziphosiso zakhe? Ngihlanze kwezisithekileyo. 13Igcine inceku yakho lezonweni zokuzincoma; kazingabusi phezu kwami. Khona ngizakuba ngoqondileyo, ngibe msulwa esiphambekweni esikhulu.

14Amazwi omlomo wami lezizindlo zenhliziyo yami kakwemukeleke phambi kwakho,  Nkosi, dwala lami lomhlengi wami.

Copyright information for Ndebele