Psalms 2

Ukubusa kogcotshiweyo we Nkosi

Kungani izizwe zixokozela, labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene le Nkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi: Asiqamule izibopho zabo, silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohlezi emazulwini uzahleka, iNkosi izabahleka usulu. Khona izakhuluma kubo entukuthelweni yayo, ibethuse ngokuvutha kolaka lwayo. Kube kanti mina ngibekile iNkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele.

Ngizalandisa ngesimiso: I Nkosi ithe kimi: Wena uyiNdodana yami, lamuhla ngikuzele. Cela kimi, ngizanika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzazephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. 10 Ngakho-ke hlakaniphani makhosi, lilayeke bahluleli bomhlaba. 11 Ikhonzeni i Nkosi ngokwesaba, lithokoze ngokuthuthumela, 12 liyange iNdodana, hlezi ithukuthele, libhubhe endleleni, nxa ulaka lwayo seluvutha kancinyane. Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.

Copyright information for Ndebele