Psalms 2

Ukubusa kogcotshiweyo we Nkosi

1 Kungani izizwe zixokozela, labantu benakana okuyize? 2Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene le Nkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi: 3Asiqamule izibopho zabo, silahle intambo zabo zisuke kithi. 4Ohlezi emazulwini uzahleka, iNkosi izabahleka usulu. 5Khona izakhuluma kubo entukuthelweni yayo, ibethuse ngokuvutha kolaka lwayo. 6Kube kanti mina ngibekile iNkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele.

7Ngizalandisa ngesimiso: I Nkosi ithe kimi: Wena uyiNdodana yami, lamuhla ngikuzele. 8Cela kimi, ngizanika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. 9Uzazephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. 10Ngakho-ke hlakaniphani makhosi, lilayeke bahluleli bomhlaba. 11Ikhonzeni i Nkosi ngokwesaba, lithokoze ngokuthuthumela, 12liyange iNdodana, hlezi ithukuthele, libhubhe endleleni, nxa ulaka lwayo seluvutha kancinyane. Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.

Copyright information for Ndebele