Psalms 20

Umkhuleko wokucela ukunqoba

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 I Nkosi ikuphendule esukwini lokuhlupheka; ibizo likaNkulunkulu kaJakobe likuvikele. 2Kayithumele usizo lwakho oluvela endaweni engcwele, ikusekele iseZiyoni. 3Kayikhumbule yonke iminikelo yakho, njalo yemukele umnikelo wakho wokutshiswa. Selah. 4Ikunike njengokwenhliziyo yakho, njalo igcwalise icebo lakho lonke. 5Simemeze ngentokozo esindisweni lwakho, lebizweni likaNkulunkulu wethu siphakamise iziboniso! I Nkosi igcwalise konke ukucela kwakho.

6Sengisazi ukuthi i Nkosi isindisa ogcotshiweyo wayo; izamphendula isemazulwini ayo angcwele ngamandla asindisayo esandla sayo sokunene. 7Abanye bathembela enqoleni, labanye emabhizeni, kodwa thina sizakhumbula ibizo le Nkosi uNkulunkulu wethu. 8Bona bakhothanyisiwe bawa, kodwa thina sisukumile simi. 9Jehova, sindisa; inkosi isiphendule esukwini lokukhala kwethu.

Copyright information for Ndebele