Psalms 20

Umkhuleko wokucela ukunqoba

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

I Nkosi ikuphendule esukwini lokuhlupheka; ibizo likaNkulunkulu kaJakobe likuvikele. Kayithumele usizo lwakho oluvela endaweni engcwele, ikusekele iseZiyoni. Kayikhumbule yonke iminikelo yakho, njalo yemukele umnikelo wakho wokutshiswa. Selah. Ikunike njengokwenhliziyo yakho, njalo igcwalise icebo lakho lonke. Simemeze ngentokozo esindisweni lwakho, lebizweni likaNkulunkulu wethu siphakamise iziboniso! I Nkosi igcwalise konke ukucela kwakho.

Sengisazi ukuthi i Nkosi isindisa ogcotshiweyo wayo; izamphendula isemazulwini ayo angcwele ngamandla asindisayo esandla sayo sokunene. Abanye bathembela enqoleni, labanye emabhizeni, kodwa thina sizakhumbula ibizo le Nkosi uNkulunkulu wethu. Bona bakhothanyisiwe bawa, kodwa thina sisukumile simi. Jehova, sindisa; inkosi isiphendule esukwini lokukhala kwethu.

Copyright information for Ndebele