Psalms 21

Ukubonga uNkulunkulu ngokukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Jehova, inkosi izajabula emandleni akho, lesindisweni lwakho izathaba kangakanani! Uyinikile isifiso senhliziyo yayo, kawuyincitshanga isicelo sendebe zayo. Selah. Ngoba uyihlangabeze ngezibusiso zokuhle, wayethwesa umqhele wegolide elihle ekhanda layo. Yacela impilo kuwe, wayinika yona, ubude bezinsuku kuze kube nini lanini. Lukhulu udumo lwayo ekusindiseni kwakho, inkazimulo lobukhosi wakubeka phezu kwayo. Ngoba uyenze yaba yizibusiso kuze kube nininini, uyayithokozisa ngenjabulo ngobuso bakho. Ngoba inkosi ithembela kuJehova, langomusa woPhezukonke kayiyikunyikinywa.

Isandla sakho sizazithola zonke izitha zakho, lesandla sakho sokunene sizabathola labo abakuzondayo. Uzabenza babe njengesithando somlilo esikhathini sobuso bakho. I Nkosi izabaginya ekuthukutheleni kwayo, lomlilo uzabaqothula. 10 Uzachitha isithelo sabo emhlabeni, lenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu. 11 Ngoba bezimisela okubi bemelene lawe, beceba ugobe, bazakwehluleka. 12 Ngoba uzabafulathelisa, ngezintambo zedandili uzalungisa imitshoko imelane lobuso babo.

13 Phakama,  Nkosi, ngamandla akho! Sizahlabela sidumise amandla akho.

Copyright information for Ndebele