Psalms 21

Ukubonga uNkulunkulu ngokukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Jehova, inkosi izajabula emandleni akho, lesindisweni lwakho izathaba kangakanani! 2Uyinikile isifiso senhliziyo yayo, kawuyincitshanga isicelo sendebe zayo. Selah. 3Ngoba uyihlangabeze ngezibusiso zokuhle, wayethwesa umqhele wegolide elihle ekhanda layo. 4Yacela impilo kuwe, wayinika yona, ubude bezinsuku kuze kube nini lanini. 5Lukhulu udumo lwayo ekusindiseni kwakho, inkazimulo lobukhosi wakubeka phezu kwayo. 6Ngoba uyenze yaba yizibusiso kuze kube nininini, uyayithokozisa ngenjabulo ngobuso bakho. 7Ngoba inkosi ithembela kuJehova, langomusa woPhezukonke kayiyikunyikinywa.

8Isandla sakho sizazithola zonke izitha zakho, lesandla sakho sokunene sizabathola labo abakuzondayo. 9Uzabenza babe njengesithando somlilo esikhathini sobuso bakho. I Nkosi izabaginya ekuthukutheleni kwayo, lomlilo uzabaqothula. 10Uzachitha isithelo sabo emhlabeni, lenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu. 11Ngoba bezimisela okubi bemelene lawe, beceba ugobe, bazakwehluleka. 12Ngoba uzabafulathelisa, ngezintambo zedandili uzalungisa imitshoko imelane lobuso babo.

13Phakama,  Nkosi, ngamandla akho! Sizahlabela sidumise amandla akho.

Copyright information for Ndebele