Psalms 22

Ukukhala okulosizi. Ukudumisa i Nkosi

Kumqondisi wokuhlabelela. Ngempala yokusa. Isihlabelelo sikaDavida

Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni? Ukhatshana lokungisiza, lamazwi okubhonga kwami? Nkulunkulu wami, ngiyakhala emini, kodwa kawungiphenduli, lebusuku, kodwa kangilakho ukuthula. Kodwa wena ungcwele, ohlezi ezibongweni zikaIsrayeli. Obaba bethu bathemba kuwe, bathemba, wasubakhulula. Bakhala kuwe, bakhululwa; bathembela kuwe, kabayangekanga. Kodwa ngiyimpethu, kangisuye muntu, ihlazo labantu, ngeyiswa ngabantu. Bonke abangibonayo bayangihleka usulu, bakhamisa indebe, banikine ikhanda, besithi: Wathembela e Nkosini; kayimkhulule, imophule, ngoba yathokoza kuye.

Kodwa nguwe owangikhupha esiswini, wangenza ngathemba ngisemabeleni kamama. 10 Ngalahlelwa phezu kwakho kusukela esizalweni; kusukela esiswini sikamama unguNkulunkulu wami. 11 Ungabi khatshana lami, ngoba uhlupho luseduze, ngoba kakho osizayo. 12 Amajongosi amanengi angihanqile, alamandla eBashani angizingelezele. 13 Zangikhamisela umlomo wazo, isilwane esiphangayo lesibhongayo. 14 Ngithululiwe njengamanzi, lamathambo ami wonke ehlukene; inhliziyo yami injengengcino, incibilikile phakathi kwemibilini yami. 15 Amandla ami omile njengodengezi, lolimi lwami lunamathele emihlathini yami; ungibeke ethulini lokufa. 16 Ngoba izinja zingigombolozele; inhlangano yababi ingihanqile; izandla zami lenyawo zami bazibhobozile. 17 Ngingabala wonke amathambo ami; bona bayakhangela bayangijolozela. 18 Babelana izigqoko zami, benza inkatho yokuphosa ngezembatho zami.

19 Kodwa, wena  Nkosi, ungabi khatshana; mandla ami, phangisa ukungisiza. 20 Khulula umphefumulo wami kuyo inkemba, wona wodwa owami emandleni enja. 21 Ngisindisa emlonyeni wesilwane; ngoba empondweni zezinyathi ungiphendule.

22 Ngizalandisa ibizo lakho kubafowethu, phakathi kwebandla ngizakudumisa. 23 Lina elesaba i Nkosi, idumiseni; lonke nzalo kaJakobe, ihlonipheni; liyesabe, lonke nzalo kaIsrayeli. 24 Ngoba kayidelelanga kayinengwanga yinhlupheko yohluphekayo; njalo kayimfihlelanga ubuso bayo; kodwa lapho ekhala kuyo, yezwa. 25 Indumiso yami izakuba ngawe ebandleni elikhulu; ngizakhokha izifungo zami phambi kwabayesabayo. 26 Abamnene bazakudla basuthe; bazayidumisa i Nkosi labo abayidingayo. Inhliziyo yenu izaphila kuze kube phakade. 27 Imikhawulo yonke yomhlaba izakhumbula, iphendukele e Nkosini; lezizukulwana zonke zezizwe zizakhonza phambi kwakho. 28 Ngoba umbuso ungowe Nkosi, njalo iyabusa phakathi kwezizwe. 29 Bonke abakhulupheleyo bomhlaba bazakudla bakhonze; bonke abehlela othulini bazakhothama phambi kwayo, longagcini umphefumulo wakhe uphila. 30 Inzalo izayikhonza; izabalelwa eNkosini kuso isizukulwana. 31 Bazakuza bamemezele ukulunga kwayo ebantwini abazazalwa, ukuthi ikwenzile.

Copyright information for Ndebele