Psalms 22

Ukukhala okulosizi. Ukudumisa i Nkosi

Kumqondisi wokuhlabelela. Ngempala yokusa. Isihlabelelo sikaDavida

1 Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni? Ukhatshana lokungisiza, lamazwi okubhonga kwami? 2Nkulunkulu wami, ngiyakhala emini, kodwa kawungiphenduli, lebusuku, kodwa kangilakho ukuthula. 3Kodwa wena ungcwele, ohlezi ezibongweni zikaIsrayeli. 4Obaba bethu bathemba kuwe, bathemba, wasubakhulula. 5Bakhala kuwe, bakhululwa; bathembela kuwe, kabayangekanga. 6Kodwa ngiyimpethu, kangisuye muntu, ihlazo labantu, ngeyiswa ngabantu. 7Bonke abangibonayo bayangihleka usulu, bakhamisa indebe, banikine ikhanda, 8besithi: Wathembela e Nkosini; kayimkhulule, imophule, ngoba yathokoza kuye.

9Kodwa nguwe owangikhupha esiswini, wangenza ngathemba ngisemabeleni kamama. 10Ngalahlelwa phezu kwakho kusukela esizalweni; kusukela esiswini sikamama unguNkulunkulu wami. 11Ungabi khatshana lami, ngoba uhlupho luseduze, ngoba kakho osizayo. 12Amajongosi amanengi angihanqile, alamandla eBashani angizingelezele. 13Zangikhamisela umlomo wazo, isilwane esiphangayo lesibhongayo. 14Ngithululiwe njengamanzi, lamathambo ami wonke ehlukene; inhliziyo yami injengengcino, incibilikile phakathi kwemibilini yami. 15Amandla ami omile njengodengezi, lolimi lwami lunamathele emihlathini yami; ungibeke ethulini lokufa. 16Ngoba izinja zingigombolozele; inhlangano yababi ingihanqile; izandla zami lenyawo zami bazibhobozile. 17Ngingabala wonke amathambo ami; bona bayakhangela bayangijolozela. 18Babelana izigqoko zami, benza inkatho yokuphosa ngezembatho zami.

19Kodwa, wena  Nkosi, ungabi khatshana; mandla ami, phangisa ukungisiza. 20Khulula umphefumulo wami kuyo inkemba, wona wodwa owami emandleni enja. 21Ngisindisa emlonyeni wesilwane; ngoba empondweni zezinyathi ungiphendule.

22Ngizalandisa ibizo lakho kubafowethu, phakathi kwebandla ngizakudumisa. 23Lina elesaba i Nkosi, idumiseni; lonke nzalo kaJakobe, ihlonipheni; liyesabe, lonke nzalo kaIsrayeli. 24Ngoba kayidelelanga kayinengwanga yinhlupheko yohluphekayo; njalo kayimfihlelanga ubuso bayo; kodwa lapho ekhala kuyo, yezwa. 25Indumiso yami izakuba ngawe ebandleni elikhulu; ngizakhokha izifungo zami phambi kwabayesabayo. 26Abamnene bazakudla basuthe; bazayidumisa i Nkosi labo abayidingayo. Inhliziyo yenu izaphila kuze kube phakade. 27Imikhawulo yonke yomhlaba izakhumbula, iphendukele e Nkosini; lezizukulwana zonke zezizwe zizakhonza phambi kwakho. 28Ngoba umbuso ungowe Nkosi, njalo iyabusa phakathi kwezizwe. 29Bonke abakhulupheleyo bomhlaba bazakudla bakhonze; bonke abehlela othulini bazakhothama phambi kwayo, longagcini umphefumulo wakhe uphila. 30Inzalo izayikhonza; izabalelwa eNkosini kuso isizukulwana. 31Bazakuza bamemezele ukulunga kwayo ebantwini abazazalwa, ukuthi ikwenzile.

Copyright information for Ndebele