Psalms 23

I Nkosi ingumelusi wami

Isihlabelelo sikaDavida

I Nkosi ingumelusi wami, kangiyikuswela. Iyangilalisa emadlelweni aluhlaza; iyangiholela emanzini okuphumula. Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga ngenxa yebizo layo. Yebo, loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa, kangiyikwesaba okubi, ngoba wena ulami; intonga yakho lodondolo lwakho, khona kuyangiduduza. Uyalungisa itafula phambi kwami ngaphambi kwezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha, inkezo yami iyaphuphuma. Isibili okuhle lesihawu kuzangilandela insuku zonke zempilo yami; njalo ngizahlala endlini ye Nkosi kuze kube sebudeni bezinsuku.

Copyright information for Ndebele