Psalms 23

I Nkosi ingumelusi wami

Isihlabelelo sikaDavida

1 I Nkosi ingumelusi wami, kangiyikuswela. 2Iyangilalisa emadlelweni aluhlaza; iyangiholela emanzini okuphumula. 3Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga ngenxa yebizo layo. 4Yebo, loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa, kangiyikwesaba okubi, ngoba wena ulami; intonga yakho lodondolo lwakho, khona kuyangiduduza. 5Uyalungisa itafula phambi kwami ngaphambi kwezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha, inkezo yami iyaphuphuma. 6Isibili okuhle lesihawu kuzangilandela insuku zonke zempilo yami; njalo ngizahlala endlini ye Nkosi kuze kube sebudeni bezinsuku.

Copyright information for Ndebele