Psalms 24

I Nkosi yobukhosi

Isihlabelelo sikaDavida

Umhlaba ungowe Nkosi, lokugcwala kwawo, ilizwe, labahlala kulo. Ngoba yona yawusekela phezu kwezinlwandle, yawumisa phezu kwemifula. Ngubani ozakwenyukela entabeni ye Nkosi? Kumbe ngubani ozakuma endaweni yayo engcwele? Ngulowo olezandla ezihlanzekileyo lenhliziyo emhlophe, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longafungi ngenkohliso. Uzakwemukela isibusiso e Nkosini, lokulunga kuNkulunkulu wosindiso lwakhe. Lesi yisizukulwana salabo abayidingayo, abadinga ubuso bakho, Jakobe. Selah.

Phakamisani inhloko zenu, lina masango, phakanyiswani, lina minyango yaphakade, ukuze kungene iNkosi yenkazimulo. Ingubani liNkosi yenkazimulo? I Nkosi elamandla leliqhawe, i Nkosi elamandla empini. Phakamisani inhloko zenu, lina masango, yebo, phakamani, lina minyango yaphakade, ukuze kungene iNkosi yenkazimulo. 10 Ingubani liNkosi yenkazimulo? I Nkosi yamabandla, yiyo eyiNkosi yenkazimulo. Selah.

Copyright information for Ndebele