Psalms 24

I Nkosi yobukhosi

Isihlabelelo sikaDavida

1 Umhlaba ungowe Nkosi, lokugcwala kwawo, ilizwe, labahlala kulo. 2Ngoba yona yawusekela phezu kwezinlwandle, yawumisa phezu kwemifula. 3Ngubani ozakwenyukela entabeni ye Nkosi? Kumbe ngubani ozakuma endaweni yayo engcwele? 4Ngulowo olezandla ezihlanzekileyo lenhliziyo emhlophe, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longafungi ngenkohliso. 5Uzakwemukela isibusiso e Nkosini, lokulunga kuNkulunkulu wosindiso lwakhe. 6Lesi yisizukulwana salabo abayidingayo, abadinga ubuso bakho, Jakobe. Selah.

7Phakamisani inhloko zenu, lina masango, phakanyiswani, lina minyango yaphakade, ukuze kungene iNkosi yenkazimulo. 8Ingubani liNkosi yenkazimulo? I Nkosi elamandla leliqhawe, i Nkosi elamandla empini. 9Phakamisani inhloko zenu, lina masango, yebo, phakamani, lina minyango yaphakade, ukuze kungene iNkosi yenkazimulo. 10Ingubani liNkosi yenkazimulo? I Nkosi yamabandla, yiyo eyiNkosi yenkazimulo. Selah.

Copyright information for Ndebele