Psalms 25

Umkhuleko wokucela ukukhokhelwa lothethelelo lokuvikelwa

EsikaDavida

Kuwe,  Nkosi, ngiphakamisela umphefumulo wami. Nkulunkulu wami, ngithembela kuwe; kangingayangeki; izitha zami kazingathokozi phezu kwami. Yebo, kungayangeki loyedwa kulabo abakulindelayo; kabayangeke labo abaphambukayo kungelasizatho. Ngazisa izindlela zakho,  Nkosi, ungifundise imikhondo yakho. Ngikhokhelela eqinisweni lakho, ungifundise, ngoba unguNkulunkulu wosindiso lwami; ngilindele wena usuku lonke. Khumbula izihawu zakho,  Nkosi, lobubele bakho, ngoba kwakukhona kusukela phakade. Ungazikhumbuli izono zobutsha bami leziphambeko zami; ngokomusa wakho wena ungikhumbule, ngenxa yokulunga kwakho,  Nkosi.

I Nkosi ilungile iqondile; ngakho-ke izazifundisa izoni ngendlela. Izabakhokhela abathobekileyo ekwahlulelweni, ibafundise abathobekileyo indlela yayo. 10 Zonke indlela ze Nkosi zingumusa leqiniso kulabo abalondoloza isivumelwano sayo lezifakazelo zayo. 11 Ngenxa yebizo lakho,  Nkosi, thethelela isiphambeko sami, ngoba sikhulu. 12 Nguwuphi umuntu owesaba i Nkosi? Izamfundisa ngendlela ezayikhetha. 13 Umphefumulo wakhe uzahlala ebuhleni, lenzalo yakhe izalidla ilifa lelizwe. 14 Imfihlo ye Nkosi ingeyabayesabayo, izabazisa isivumelwano sayo. 15 Amehlo ami ahlala ese Nkosini, ngoba yiyo ezakhupha inyawo zami embuleni.

16 Phendukela kimi, ube lomusa kimi, ngoba ngilesizungu, ngihluphekile. 17 Inkathazo zenhliziyo yami zibe banzi, ungikhuphe ezinhluphekweni zami. 18 Khangela inhlupheko yami losizi lwami, uthethelele zonke izono zami. 19 Khangela izitha zami ngoba zinengi, ziyangizonda ngenzondo elesihluku. 20 Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule; kangingayangeki, ngoba ngiphephela kuwe. 21 Ubuqotho lokuqonda kakungilondoloze, ngoba ngilindele wena.

22 Nkulunkulu, hlenga uIsrayeli kuzo zonke inkathazo zakhe.

Copyright information for Ndebele