Psalms 26

Umuntu ongelacala ukhulekela ukwahlulelwa

EsikaDavida

Ngahlulela,  Nkosi, ngoba mina ngihambe ngobuqotho bami, njalo ngithembele e Nkosini, angiyikutshelela. Ngihlola,  Nkosi, ungilinge, uhlole izinso zami lenhliziyo yami. Ngoba ububele bakho buphambi kwamehlo ami, njalo ngihambe eqinisweni lakho.

Kangihlalanga labantu benkohliso, kangihambelani labazenzisayo. Ngiyizondile inhlangano yabenzi bobubi, kangihlali lababi. Ngizageza izandla zami ngokungelacala, ngizingelezele ilathi lakho,  Nkosi. Ukuze ngizwakalise ngelizwi lokubonga, lokuze ngilandise zonke izenzo zakho ezimangalisayo.  Nkosi, ngiyayithanda inhlalo yendlu yakho, lendawo yokuhlala yenkazimulo yakho. Ungabuthi umphefumulo wami kanye lezoni, kumbe impilo yami kanye labantu abomele igazi. 10 Ozandla zabo zilobubi, lesandla sabo sokunene sigcwele izivalamlomo. 11 Kodwa mina ngizahamba ngobuqotho bami; ngihlenga, ube lomusa kimi. 12 Unyawo lwami lumi endaweni elingeneyo; ngizayibusisa i Nkosi emabandleni.

Copyright information for Ndebele