Psalms 26

Umuntu ongelacala ukhulekela ukwahlulelwa

EsikaDavida

1 Ngahlulela,  Nkosi, ngoba mina ngihambe ngobuqotho bami, njalo ngithembele e Nkosini, angiyikutshelela. 2Ngihlola,  Nkosi, ungilinge, uhlole izinso zami lenhliziyo yami. 3Ngoba ububele bakho buphambi kwamehlo ami, njalo ngihambe eqinisweni lakho.

4Kangihlalanga labantu benkohliso, kangihambelani labazenzisayo. 5Ngiyizondile inhlangano yabenzi bobubi, kangihlali lababi. 6Ngizageza izandla zami ngokungelacala, ngizingelezele ilathi lakho,  Nkosi. 7Ukuze ngizwakalise ngelizwi lokubonga, lokuze ngilandise zonke izenzo zakho ezimangalisayo. 8 Nkosi, ngiyayithanda inhlalo yendlu yakho, lendawo yokuhlala yenkazimulo yakho. 9Ungabuthi umphefumulo wami kanye lezoni, kumbe impilo yami kanye labantu abomele igazi. 10Ozandla zabo zilobubi, lesandla sabo sokunene sigcwele izivalamlomo. 11Kodwa mina ngizahamba ngobuqotho bami; ngihlenga, ube lomusa kimi. 12Unyawo lwami lumi endaweni elingeneyo; ngizayibusisa i Nkosi emabandleni.

Copyright information for Ndebele