Psalms 27

I Nkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami

EsikaDavida

I Nkosi iyikukhanya kwami losindiso lwami; ngizakwesaba bani? I Nkosi ingamandla empilo yami; ngizakwethuka bani? Lapho ababi, izitha zami labamelana lami, besondela kimi ukudla inyama yami, bona bakhubeka bawa. Loba ibutho lingamisa inkamba limelene lami, inhliziyo yami kayiyikwesaba; loba impi ingangivukela, kulokhu ngizathemba. Into yinye engiyicela e Nkosini, yiyo engizayidinga, yikuthi ngihlale endlini ye Nkosi insuku zonke zempilo yami, ukuze ngibone ubuhle be Nkosi, ngibuzisise ethempelini layo. Ngoba izangifihla edumbeni layo ngosuku lobubi, ingifihle ekusithekeni kwethente layo, ingiphakamisele edwaleni. Khathesi-ke ikhanda lami lizaphakanyiswa phezu kwezitha zami ezingihanqileyo; ngakho ngizanikela iminikelo yokuthaba ethenteni layo; ngizahlabela, yebo ngihlabele indumiso e Nkosini. Zwana,  Nkosi, ilizwi lami lapho ngikhala, njalo ungihawukele, ungiphendule. Uthe: Dingani ubuso bami. Inhliziyo yami yathi kuwe: Ubuso bakho,  Nkosi, ngizabudinga. Ungangifihleli ubuso bakho; ungayixotshi inceku yakho ngokuthukuthela; ubulusizo lwami; ungangitshiyi, ungangideli, Nkulunkulu wosindiso lwami. 10 Lapho umama lobaba bengitshiya, khona i Nkosi izangemukela. 11 Ngifundisa indlela yakho,  Nkosi, ungikhokhele endleleni eqondileyo, ngenxa yezitha zami. 12 Unganginikeli entandweni yezitha zami, ngoba abafakazi bamanga bangivukele, lovutha isihluku. 13 Ngangizaphela ngaphandle kokuthi ngakholwa ukuthi ngizabona okuhle kwe Nkosi elizweni labaphilayo.

14 Lindela i Nkosi, ube lamandla, izaqinisa inhliziyo yakho, yebo, lindela i Nkosi.

Copyright information for Ndebele