Psalms 28

Umkhuleko wokucela ukusizwa lowokubonga ngokusizwa

EsikaDavida

1 Ngiyakhala kuwe,  Nkosi; dwala lami, ungangithuleli, hlezi nxa ungithulela, ngifanane labehlela emgodini. 2Zwana ilizwi lokuncenga kwami lapho ngikhala kuwe, lapho ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho yelizwi engcwele. 3Ungangihuduli kanye lababi njalo kanye labenzi bobubi, abakhuluma ukuthula labomakhelwane babo, kodwa ububi busenhliziyweni yabo. 4Ubanike njengokwenza kwabo, lanjengobubi bezenzo zabo; ubanike njengokomsebenzi wezandla zabo, ubabuyisele isenzo sabo. 5Ngoba kabayinanzi imisebenzi ye Nkosi lokwenza kwezandla zayo, izababhidliza ingabakhi.

6Kayibusiswe i Nkosi, ngoba ilizwile ilizwi lokuncenga kwami. 7I Nkosi ingamandla ami lesihlangu sami; inhliziyo yami ithembela kuyo, ngiyasizwa; ngakho inhliziyo yami iyathokoza, ngiyidumise ngengoma yami. 8I Nkosi ingamandla abo, njalo iyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wayo. 9Sindisa abantu bakho, ubusise ilifa lakho, beluse, ubaphakamise kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele