Psalms 28

Umkhuleko wokucela ukusizwa lowokubonga ngokusizwa

EsikaDavida

Ngiyakhala kuwe,  Nkosi; dwala lami, ungangithuleli, hlezi nxa ungithulela, ngifanane labehlela emgodini. Zwana ilizwi lokuncenga kwami lapho ngikhala kuwe, lapho ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho yelizwi engcwele. Ungangihuduli kanye lababi njalo kanye labenzi bobubi, abakhuluma ukuthula labomakhelwane babo, kodwa ububi busenhliziyweni yabo. Ubanike njengokwenza kwabo, lanjengobubi bezenzo zabo; ubanike njengokomsebenzi wezandla zabo, ubabuyisele isenzo sabo. Ngoba kabayinanzi imisebenzi ye Nkosi lokwenza kwezandla zayo, izababhidliza ingabakhi.

Kayibusiswe i Nkosi, ngoba ilizwile ilizwi lokuncenga kwami. I Nkosi ingamandla ami lesihlangu sami; inhliziyo yami ithembela kuyo, ngiyasizwa; ngakho inhliziyo yami iyathokoza, ngiyidumise ngengoma yami. I Nkosi ingamandla abo, njalo iyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wayo. Sindisa abantu bakho, ubusise ilifa lakho, beluse, ubaphakamise kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele