Psalms 29

Ilizwi le Nkosi phakathi kwesiphepho

Isihlabelelo sikaDavida

1 Inikeni i Nkosi, lina madodana abalamandla, inikeni i Nkosi udumo lamandla. 2Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo, likhothame e Nkosini ebuhleni bobungcwele.

3Ilizwi le Nkosi liphezu kwamanzi; uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma; i Nkosi iphezu kwamanzi amanengi. 4Ilizwi le Nkosi lilamandla, ilizwi le Nkosi lilobukhosi. 5Ilizwi le Nkosi lephula imisedari, yebo, i Nkosi yephula imisedari yeLebhanoni. 6Yenza yona-ke iqolotshe njengethole, iLebhanoni leSiriyoni njengethole lenyathi. 7Ilizwi le Nkosi lidabula amalangabi omlilo. 8Ilizwi le Nkosi lizamazamisa inkangala, i Nkosi izamazamisa inkangala yeKadeshi. 9Ilizwi le Nkosi lizalisa izimpala, lihlubule amahlathi; lethempelini layo konke kuthi: Udumo.

10UJehova uhlezi phezu kukazamcolo, yebo, uJehova uhlezi eyiNkosi kuze kube nininini. 11I Nkosi izanika abantu bayo amandla; i Nkosi ibusise abantu bayo ngokuthula.

Copyright information for Ndebele