Psalms 3

Umkhuleko wekuseni wokucela uncedo

Isihlabelo sikaDavida, lapho ebalekela ubuso bukaAbisalomu indodana yakhe

 Nkosi, zande kangakanani izitha zami! Banengi abangivukelayo. Banengi abathi ngomphefumulo wami: Kakulasindiso lwakhe kuNkulunkulu. Selah. Kodwa wena  Nkosi, uyisihlangu sami, udumo lwami, lomphakamisi wekhanda lami. Ngakhala ngelizwi lami e Nkosini, yasingiphendula isentabeni yayo engcwele. Selah. Mina ngalala phansi, ngajunywa yibuthongo; ngavuka, ngoba i Nkosi yangisekela. Kangiyikwesaba izinkulungwane ezilitshumi zabantu abangihanqileyo bemelana lami. Vuka,  Nkosi! Ngisindisa, Nkulunkulu wami. Ngoba zonke izitha zami uzitshayile emhlathini, wephule amazinyo ababi. Usindiso ngolwe Nkosi. Isibusiso sakho siphezu kwabantu bakho. Selah.

Copyright information for Ndebele