Psalms 3

Umkhuleko wekuseni wokucela uncedo

Isihlabelo sikaDavida, lapho ebalekela ubuso bukaAbisalomu indodana yakhe

1  Nkosi, zande kangakanani izitha zami! Banengi abangivukelayo. 2Banengi abathi ngomphefumulo wami: Kakulasindiso lwakhe kuNkulunkulu. Selah. 3Kodwa wena  Nkosi, uyisihlangu sami, udumo lwami, lomphakamisi wekhanda lami. 4Ngakhala ngelizwi lami e Nkosini, yasingiphendula isentabeni yayo engcwele. Selah. 5Mina ngalala phansi, ngajunywa yibuthongo; ngavuka, ngoba i Nkosi yangisekela. 6Kangiyikwesaba izinkulungwane ezilitshumi zabantu abangihanqileyo bemelana lami. 7Vuka,  Nkosi! Ngisindisa, Nkulunkulu wami. Ngoba zonke izitha zami uzitshayile emhlathini, wephule amazinyo ababi. 8Usindiso ngolwe Nkosi. Isibusiso sakho siphezu kwabantu bakho. Selah.

Copyright information for Ndebele