Psalms 30

Ukubonga kosilisiweyo ekufeni

Isihlabelelo. Ingoma yokwehlukaniswa kwendlu kaDavida

Ngizakuphakamisa,  Nkosi, ngoba ungenyusile, njalo kawuthokozisanga izitha zami ngami.  Nkosi Nkulunkulu wami, ngakhalela kuwe, wangisilisa.  Nkosi, uwukhuphulile umphefumulo wami engcwabeni, ungigcinile ngiphila, ukuze ngingehleli emgodini.

Hlabelelani e Nkosini, lina bangcwele bayo, libonge ekukhunjulweni kobungcwele bayo. Ngoba ukuthukuthela kwayo kungokwesikhatshana, impilo isemuseni wayo. Ukulila kungahlala kusihlwa, kanti ekuseni kulentokozo.

Mina-ke ngathi ekuphumeleleni kwami: Kangiyikunyikinywa laphakade.  Nkosi, ngomusa wakho wenzile intaba yami iqine; wabufihla ubuso bakho, ngahlupheka. Ngakhala kuwe,  Nkosi; ngancenga eNkosini. Kulenzuzo bani egazini lami ekutshoneni kwami emgodini? Uthuli luzakudumisa na? Luzatshumayela iqiniso lakho yini? 10 Zwana,  Nkosi, ube lomusa kimi;  Nkosi, woba ngumsizi wami.

11 Uphendule ukukhala kwami kwaba yikusina; ukhuphile ilembu lami lesaka, wangibhincisa intokozo, 12 ukuze udumo lwami luhlabele indumiso kuwe, lungathuli;  Nkosi, Nkulunkulu wami, ngizakubonga kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele