Psalms 31

Ukuthemba e Nkosini

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Kuwe,  Nkosi, ngiyathemba, kangingayangeki lanini, ngikhulule ngokulunga kwakho. Beka kimi indlebe yakho, ngikhulule masinyane, ube lidwala elilamandla kimi, indlu yezinqaba yokungisindisa. Ngoba wena ulidwala lami lenqaba yami; ngakho ngenxa yebizo lakho ngikhokhela ungiqondise. Ngikhupha embuleni abangithiye ngalo ensitha, ngoba uyinqaba yami. Esandleni sakho ngibeka umoya wami; ungihlengile,  Nkosi, Nkulunkulu weqiniso. Ngibazondile labo abananzelela okuyize kwamanga; kodwa mina ngithembela e Nkosini. Ngizathaba ngithokoze emuseni wakho, ngoba ubonile uhlupho lwami, wazile umphefumulo wami ezinkathazweni. Njalo kawungivalelanga esandleni sesitha, umise inyawo zami endaweni ebanzi.

Woba lomusa kimi,  Nkosi, ngoba ngilohlupho; ilihlo lami liqedwa lusizi, umphefumulo wami lesisu sami. 10 Ngoba impilo yami iphela ngosizi, leminyaka yami ngokububula; amandla ami ayadeda ngenxa yeziphambeko zami, lamathambo ami ayaqedwa. 11 Sengilihlazo phakathi kwazo zonke izitha zami, kodwa ikakhulu kwabakhelene lami, sengiyikwesabeka kwabangejwayeleyo; abangibonayo ngaphandle bayangibalekela. 12 Bakhohlwe ngami njengofileyo enhliziyweni; nginjengesitsha esifileyo. 13 Ngoba ngizwile ukunyunda kwabanengi, ukwesaba inhlangothi zonke, becebisana bemelene lami, beceba ukuthatha impilo yami.

14 Kodwa mina ngithemba kuwe,  Nkosi, ngithi: UnguNkulunkulu wami. 15 Izikhathi zami zisesandleni sakho; ngikhulula esandleni sezitha zami lakwabangizingelayo. 16 Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho; ungisindise ngothando lwakho. 17  Nkosi, kangingayangeki, ngoba ngikubizile; kabayangeke ababi, bathule engcwabeni. 18 Kazithuliswe indebe zamanga, ezikhuluma kalukhuni zimelene lolungileyo ngokuzigqaja langokweyisa.

19 Kukhulu kangakanani ukulunga kwakho, okubekele labo abakwesabayo, okwenzela labo abathembela kuwe, phambi kwabantwana babantu! 20 Uzabafihla ekusithekeni kobukhona bakho basuke ekuzigqajeni komuntu, ubafihle ethenteni lakho ekuphikisaneni kwenlimi. 21 Kayibusiswe i Nkosi, ngoba ingenzele uthando olumangalisayo emzini oqinileyo. 22 Ngoba mina ngathi ekuphangiseni kwami: Ngiqunyiwe ngasuswa phambi kwamehlo akho. Loba kunjalo uzwile ilizwi lokuncenga kwami ekukhaleni kwami kuwe.

23 Ithandeni i Nkosi lonke bangcwele bayo. I Nkosi ilondoloza abathembekileyo, iyamphindisela kakhulukazi owenze ngokuzigqaja. 24 Qinani, izaqinisa inhliziyo yenu, lina lonke elithembela e Nkosini.

Copyright information for Ndebele