Psalms 31

Ukuthemba e Nkosini

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Kuwe,  Nkosi, ngiyathemba, kangingayangeki lanini, ngikhulule ngokulunga kwakho. 2Beka kimi indlebe yakho, ngikhulule masinyane, ube lidwala elilamandla kimi, indlu yezinqaba yokungisindisa. 3Ngoba wena ulidwala lami lenqaba yami; ngakho ngenxa yebizo lakho ngikhokhela ungiqondise. 4Ngikhupha embuleni abangithiye ngalo ensitha, ngoba uyinqaba yami. 5Esandleni sakho ngibeka umoya wami; ungihlengile,  Nkosi, Nkulunkulu weqiniso. 6Ngibazondile labo abananzelela okuyize kwamanga; kodwa mina ngithembela e Nkosini. 7Ngizathaba ngithokoze emuseni wakho, ngoba ubonile uhlupho lwami, wazile umphefumulo wami ezinkathazweni. 8Njalo kawungivalelanga esandleni sesitha, umise inyawo zami endaweni ebanzi.

9Woba lomusa kimi,  Nkosi, ngoba ngilohlupho; ilihlo lami liqedwa lusizi, umphefumulo wami lesisu sami. 10Ngoba impilo yami iphela ngosizi, leminyaka yami ngokububula; amandla ami ayadeda ngenxa yeziphambeko zami, lamathambo ami ayaqedwa. 11Sengilihlazo phakathi kwazo zonke izitha zami, kodwa ikakhulu kwabakhelene lami, sengiyikwesabeka kwabangejwayeleyo; abangibonayo ngaphandle bayangibalekela. 12Bakhohlwe ngami njengofileyo enhliziyweni; nginjengesitsha esifileyo. 13Ngoba ngizwile ukunyunda kwabanengi, ukwesaba inhlangothi zonke, becebisana bemelene lami, beceba ukuthatha impilo yami.

14Kodwa mina ngithemba kuwe,  Nkosi, ngithi: UnguNkulunkulu wami. 15Izikhathi zami zisesandleni sakho; ngikhulula esandleni sezitha zami lakwabangizingelayo. 16Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho; ungisindise ngothando lwakho. 17 Nkosi, kangingayangeki, ngoba ngikubizile; kabayangeke ababi, bathule engcwabeni. 18Kazithuliswe indebe zamanga, ezikhuluma kalukhuni zimelene lolungileyo ngokuzigqaja langokweyisa.

19Kukhulu kangakanani ukulunga kwakho, okubekele labo abakwesabayo, okwenzela labo abathembela kuwe, phambi kwabantwana babantu! 20Uzabafihla ekusithekeni kobukhona bakho basuke ekuzigqajeni komuntu, ubafihle ethenteni lakho ekuphikisaneni kwenlimi. 21Kayibusiswe i Nkosi, ngoba ingenzele uthando olumangalisayo emzini oqinileyo. 22Ngoba mina ngathi ekuphangiseni kwami: Ngiqunyiwe ngasuswa phambi kwamehlo akho. Loba kunjalo uzwile ilizwi lokuncenga kwami ekukhaleni kwami kuwe.

23Ithandeni i Nkosi lonke bangcwele bayo. I Nkosi ilondoloza abathembekileyo, iyamphindisela kakhulukazi owenze ngokuzigqaja. 24Qinani, izaqinisa inhliziyo yenu, lina lonke elithembela e Nkosini.

Copyright information for Ndebele