Psalms 32

Ukubusiswa kwalowo othethelelwe izono zakhe

EsikaDavida. Masikili

1 Ubusisiwe lowo osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisitshekelwe. 2Ubusisiwe umuntu i Nkosi engambaleli ububi, lokungekho inkohliso emoyeni wakhe.

3Lapho ngathula, amathambo ami aguga ngenxa yokubhonga kwami usuku lonke. 4Ngoba emini lebusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami; ubumanzi bami baguqulelwa ekomeni kwehlobo. Selah.

5Ngakwazisa isono sami, kangifihlanga isiphambeko sami, ngathi: Ngizavuma iziphambeko zami e Nkosini. Wena wasuthethelela icala lesono sami. Selah.

6Ngenxa yalokhu ngulowo lalowo owesaba uNkulunkulu uzakhuleka kuwe ngesikhathi sokuthola. Isibili, esikhukhuleni samanzi amakhulu kawayikufinyelela kuye. 7Wena uyindawo yami yokucatsha, uyangilondoloza ekuhluphekeni, ungiphahle ngamahubo okukhululwa. Selah.

8Ngizakulaya ngikufundise endleleni ozahamba ngayo, ngizakweluleka, ilihlo lami libe phezu kwakho. 9Ungabi njengebhiza, njengembongolo engelakuqedisisa, omlomo wayo onqandwa ngomkhala langetomu, hlezi kusondele kuwe.

10Zinengi izinhlupheko zomubi, kodwa othembela e Nkosini, umusa uzamphahla. 11Jabulani e Nkosini, lithabe, balungileyo; memezani ngokuthaba, lonke baqotho enhliziyweni.

Copyright information for Ndebele