Psalms 32

Ukubusiswa kwalowo othethelelwe izono zakhe

EsikaDavida. Masikili

Ubusisiwe lowo osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisitshekelwe. Ubusisiwe umuntu i Nkosi engambaleli ububi, lokungekho inkohliso emoyeni wakhe.

Lapho ngathula, amathambo ami aguga ngenxa yokubhonga kwami usuku lonke. Ngoba emini lebusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami; ubumanzi bami baguqulelwa ekomeni kwehlobo. Selah.

Ngakwazisa isono sami, kangifihlanga isiphambeko sami, ngathi: Ngizavuma iziphambeko zami e Nkosini. Wena wasuthethelela icala lesono sami. Selah.

Ngenxa yalokhu ngulowo lalowo owesaba uNkulunkulu uzakhuleka kuwe ngesikhathi sokuthola. Isibili, esikhukhuleni samanzi amakhulu kawayikufinyelela kuye. Wena uyindawo yami yokucatsha, uyangilondoloza ekuhluphekeni, ungiphahle ngamahubo okukhululwa. Selah.

Ngizakulaya ngikufundise endleleni ozahamba ngayo, ngizakweluleka, ilihlo lami libe phezu kwakho. Ungabi njengebhiza, njengembongolo engelakuqedisisa, omlomo wayo onqandwa ngomkhala langetomu, hlezi kusondele kuwe.

10 Zinengi izinhlupheko zomubi, kodwa othembela e Nkosini, umusa uzamphahla. 11 Jabulani e Nkosini, lithabe, balungileyo; memezani ngokuthaba, lonke baqotho enhliziyweni.

Copyright information for Ndebele