Psalms 33

Ukudumisa i Nkosi

1 Thokozani e Nkosini, balungileyo. Ukudumisa kubafanele abaqotho. 2Dumisani i Nkosi ngechacho, lihlabelele kuyo ngogubhu olulentambo ezilitshumi. 3Ihlabeleleni ingoma entsha, litshaye kuhle ngenhlokomo. 4Ngoba ilizwi le Nkosi liqotho, lomsebenzi wayo wonke ngowobuqotho. 5Ithanda ukulunga lesahlulelo; umhlaba ugcwele umusa we Nkosi.

6Ngelizwi le Nkosi amazulu enziwa, lalo lonke ibutho lawo ngomoya womlomo wayo. 7Ibuthelela amanzi olwandle njengenqumbi, ifake inziki eziphaleni. 8Umhlaba wonke kawuyesabe i Nkosi, bonke abakhileyo bomhlaba kabathuthumele ngayo. 9Ngoba yona yakhuluma, kwaba khona; yona yalaya, kwema.

10I Nkosi ichitha icebo lezizwe, iphuthisa imicabango yabantu. 11Icebo le Nkosi limi kuze kube nininini, imicabango yenhliziyo yayo ezizukulwaneni ngezizukulwana. 12Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso yi Nkosi, abantu ebakhethileyo baba yilifa layo. 13I Nkosi iyakhangela phansi isemazulwini, ibone bonke abantwana babantu. 14Isendaweni emisiweyo yokuhlala kwayo ikhangela bonke abakhileyo bomhlaba. 15Ibumba inhliziyo yabo bonke, inanzelele zonke izenzo zabo.

16Kayikho inkosi esindiswa yibunengi bebutho, iqhawe kalikhululwa ngamandla amakhulu. 17Ibhiza liyize ekunqobeni, njalo kalikhululi ngobukhulu bamandla alo. 18Khangela, ilihlo le Nkosi liphezu kwabayesabayo, kwalabo abathembela emuseni wayo, 19ukukhulula umphefumulo wabo ekufeni, lokubaphilisa endlaleni. 20Umphefumulo wethu ulindela i Nkosi; ilusizo lwethu lesihlangu sethu. 21Ngoba inhliziyo yethu izathokoza kuyo, ngoba sithembele ebizweni layo elingcwele.

22Umusa wakho,  Nkosi, kawube phezu kwethu, njengokulindela kwethu kuwe.

Copyright information for Ndebele