Psalms 33

Ukudumisa i Nkosi

Thokozani e Nkosini, balungileyo. Ukudumisa kubafanele abaqotho. Dumisani i Nkosi ngechacho, lihlabelele kuyo ngogubhu olulentambo ezilitshumi. Ihlabeleleni ingoma entsha, litshaye kuhle ngenhlokomo. Ngoba ilizwi le Nkosi liqotho, lomsebenzi wayo wonke ngowobuqotho. Ithanda ukulunga lesahlulelo; umhlaba ugcwele umusa we Nkosi.

Ngelizwi le Nkosi amazulu enziwa, lalo lonke ibutho lawo ngomoya womlomo wayo. Ibuthelela amanzi olwandle njengenqumbi, ifake inziki eziphaleni. Umhlaba wonke kawuyesabe i Nkosi, bonke abakhileyo bomhlaba kabathuthumele ngayo. Ngoba yona yakhuluma, kwaba khona; yona yalaya, kwema.

10 I Nkosi ichitha icebo lezizwe, iphuthisa imicabango yabantu. 11 Icebo le Nkosi limi kuze kube nininini, imicabango yenhliziyo yayo ezizukulwaneni ngezizukulwana. 12 Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso yi Nkosi, abantu ebakhethileyo baba yilifa layo. 13 I Nkosi iyakhangela phansi isemazulwini, ibone bonke abantwana babantu. 14 Isendaweni emisiweyo yokuhlala kwayo ikhangela bonke abakhileyo bomhlaba. 15 Ibumba inhliziyo yabo bonke, inanzelele zonke izenzo zabo.

16 Kayikho inkosi esindiswa yibunengi bebutho, iqhawe kalikhululwa ngamandla amakhulu. 17 Ibhiza liyize ekunqobeni, njalo kalikhululi ngobukhulu bamandla alo. 18 Khangela, ilihlo le Nkosi liphezu kwabayesabayo, kwalabo abathembela emuseni wayo, 19 ukukhulula umphefumulo wabo ekufeni, lokubaphilisa endlaleni. 20 Umphefumulo wethu ulindela i Nkosi; ilusizo lwethu lesihlangu sethu. 21 Ngoba inhliziyo yethu izathokoza kuyo, ngoba sithembele ebizweni layo elingcwele.

22 Umusa wakho,  Nkosi, kawube phezu kwethu, njengokulindela kwethu kuwe.

Copyright information for Ndebele