Psalms 34

Ukubonga ngokulunga kwe Nkosi

EsikaDavida, eseguqule ukuziphatha kwakhe phambi kukaAbhimeleki, owamxotshayo wahamba

1 Ngizayibusisa i Nkosi ngesikhathi sonke; ukudunyiswa kwayo kuzahlala kusemlonyeni wami. 2Umphefumulo wami uzazincoma e Nkosini; abathobekileyo bazakuzwa bathokoze. 3Ikhuliseni i Nkosi kanye lami, asiliphakamise ibizo layo kanyekanye.

4Ngayidinga i Nkosi, yangiphendula, yasingikhulula kukho konke ukwesaba kwami. 5Bakhangela kuyo, bakhazimula, lobuso babo kabubanga lenhloni. 6Lo umyanga wakhala, le Nkosi yezwa, yasimsindisa kuzo zonke inkathazo zakhe. 7Ingilosi ye Nkosi imisa inkamba izingelezele labo abayesabayo, ibakhulule. 8Nambithanini libone ukuthi i Nkosi ilungile. Ubusisiwe lowomuntu othembela kuyo. 9Yesabeni i Nkosi, bangcwele bayo, ngoba kakulakuswela kwabayesabayo. 10Amabhongo ezilwane ayaswela alambe, kodwa labo abayidingayo i Nkosi kabasweli lutho oluhle.

11Wozani, bantwana, lingilalele, ngizalifundisa ukwesaba i Nkosi. 12Ngubani umuntu ofisa impilo, othanda izinsuku ukuthi abone okuhle? 13Londa ulimi lwakho kokubi, lendebe zakho ekukhulumeni inkohliso. 14Suka kokubi, wenze okuhle, dinga ukuthula, kunxwanele. 15Amehlo e Nkosi akwabalungileyo, lezindlebe zayo kukukhala kwabo. 16Ubuso be Nkosi bumelene labenza okubi, ukuquma ukukhunjulwa kwabo kusuke emhlabeni. 17Bakhala, i Nkosi yezwa; iyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. 18I Nkosi iseduze labo abalenhliziyo ezephukileyo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo. 19Zinengi inhlupheko zolungileyo, kodwa i Nkosi iyamkhulula kuzo zonke. 20Iyawagcina wonke amathambo akhe, kakwaphulwa lelilodwa kuwo. 21Okubi kuzambulala okhohlakeleyo; labazonda olungileyo bazalahlwa. 22I Nkosi iyahlenga umphefumulo wenceku zayo; njalo bonke abathemba kuyo kabayikulahlwa.

Copyright information for Ndebele