Psalms 34

Ukubonga ngokulunga kwe Nkosi

EsikaDavida, eseguqule ukuziphatha kwakhe phambi kukaAbhimeleki, owamxotshayo wahamba

Ngizayibusisa i Nkosi ngesikhathi sonke; ukudunyiswa kwayo kuzahlala kusemlonyeni wami. Umphefumulo wami uzazincoma e Nkosini; abathobekileyo bazakuzwa bathokoze. Ikhuliseni i Nkosi kanye lami, asiliphakamise ibizo layo kanyekanye.

Ngayidinga i Nkosi, yangiphendula, yasingikhulula kukho konke ukwesaba kwami. Bakhangela kuyo, bakhazimula, lobuso babo kabubanga lenhloni. Lo umyanga wakhala, le Nkosi yezwa, yasimsindisa kuzo zonke inkathazo zakhe. Ingilosi ye Nkosi imisa inkamba izingelezele labo abayesabayo, ibakhulule. Nambithanini libone ukuthi i Nkosi ilungile. Ubusisiwe lowomuntu othembela kuyo. Yesabeni i Nkosi, bangcwele bayo, ngoba kakulakuswela kwabayesabayo. 10 Amabhongo ezilwane ayaswela alambe, kodwa labo abayidingayo i Nkosi kabasweli lutho oluhle.

11 Wozani, bantwana, lingilalele, ngizalifundisa ukwesaba i Nkosi. 12 Ngubani umuntu ofisa impilo, othanda izinsuku ukuthi abone okuhle? 13 Londa ulimi lwakho kokubi, lendebe zakho ekukhulumeni inkohliso. 14 Suka kokubi, wenze okuhle, dinga ukuthula, kunxwanele. 15 Amehlo e Nkosi akwabalungileyo, lezindlebe zayo kukukhala kwabo. 16 Ubuso be Nkosi bumelene labenza okubi, ukuquma ukukhunjulwa kwabo kusuke emhlabeni. 17 Bakhala, i Nkosi yezwa; iyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. 18 I Nkosi iseduze labo abalenhliziyo ezephukileyo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo. 19 Zinengi inhlupheko zolungileyo, kodwa i Nkosi iyamkhulula kuzo zonke. 20 Iyawagcina wonke amathambo akhe, kakwaphulwa lelilodwa kuwo. 21 Okubi kuzambulala okhohlakeleyo; labazonda olungileyo bazalahlwa. 22 I Nkosi iyahlenga umphefumulo wenceku zayo; njalo bonke abathemba kuyo kabayikulahlwa.

Copyright information for Ndebele