Psalms 35

Umkhuleko wokucela ukophulwa ezitheni

EsikaDavida

1 Phikisana,  Nkosi, labaphikisana lami, ulwe labalwa lami. 2Xhakalaza ihawu lesihlangu esikhulu, usukumele usizo lwami. 3Hwatsha lomkhonto, uvimbe indlela umelane labangizingelayo; tshono emphefumulweni wami ukuthi: Ngilusindiso lwakho.

4Kabayangeke babe lehlazo labo abadinga umphefumulo wami. Kabahlehliselwe emuva babe lenhloni labo abaceba ububi ngami. 5Kababe njengamakhoba phambi komoya, lengilosi ye Nkosi kayibadudule. 6Indlela yabo kayibe mnyama itshelele, lengilosi ye Nkosi ibaxotshe. 7Ngoba kungelasizatho bangifihlele umgodi wembule labo, kungelasizatho bawugebhele umphefumulo wami. 8Ukubhujiswa kakumjume, lembule lakhe alifihlileyo kalimbambe yena, awele kulo, ekubhujisweni.

9Kodwa umphefumulo wami uzathokoza e Nkosini, ujabule esindisweni lwayo. 10Wonke amathambo ami azakuthi:  Nkosi, ngubani onjengawe, okhulula umyanga kulowo olamandla kulaye, yebo, umyanga loswelayo komphangayo?

11Abafakazi bamanga bayasukuma, bangibuza engingakwaziyo. 12Bangibuyisela okubi endaweni yokuhle; ukulahlekelwa komphefumulo wami. 13Kanti mina, ekuguleni kwabo isembatho sami sasililembu lesaka, ngathobisa umphefumulo wami ngokuzila ukudla, lomkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. 14Ngahamba ngokungathi ungumngane ngokungathi ungumfowethu; ngikhotheme kwezimnyama njengolilela unina. 15Kodwa ekukhubekeni kwami bathokoza babuthana ndawonye, babuthana ndawonye bemelene lami abatshayi, njalo ngangingakwazi; badabula kabemanga. 16Kanye lababi abaklolodayo edilini, bangigedlela amazinyo abo.

17Nkosi, uzabukela kuze kube nini? Buyisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo, wona wodwa owami emabhongweni ezilwane. 18Ngizakubonga ebandleni elikhulu, ngikudumise phakathi kwabantu abanengi.

19Bangajabuli ngami abayizitha zami ngamanga, kabangangificeli ilihlo labo abangizonda ngeze. 20Ngoba kabakhulumi ukuthula, kodwa baceba amazwi enkohliso bemelene labachumileyo emhlabeni. 21Kanti bangikhamisela kakhulu umlomo wabo bathi: Hiya belo, hiya belo, ilihlo lethu likubonile! 22 Nkosi, usukubonile; ungathuli. Nkosi, ungabi khatshana lami. 23Zivuse, uvukele ilungelo lami, udaba lwami, Nkulunkulu wami leNkosi yami. 24Ngahlulela,  Nkosi Nkulunkulu wami, ngokulunga kwakho; kabangathokozi ngami. 25Kabangatsho enhliziyweni yabo ukuthi: Hiya, yisifiso sethu! Bangatsho ukuthi: Simginyile. 26Kabayangeke babe lenhloni ndawonye abajabula ngosizi lwami; bembathiswe ngenhloni lehlazo labo abazikhukhumeza ngami.

27Kabamemeze ngenjabulo bathabe abaloyisa ukulunga kwami, yebo kabatsho njalonjalo ukuthi: Kayikhuliswe i Nkosi ethokoza ngokuhlala kuhle kwenceku yayo. 28Lolimi lwami luzakhuluma ukulunga kwakho, usuku lonke indumiso yakho.

Copyright information for Ndebele