Psalms 35

Umkhuleko wokucela ukophulwa ezitheni

EsikaDavida

Phikisana,  Nkosi, labaphikisana lami, ulwe labalwa lami. Xhakalaza ihawu lesihlangu esikhulu, usukumele usizo lwami. Hwatsha lomkhonto, uvimbe indlela umelane labangizingelayo; tshono emphefumulweni wami ukuthi: Ngilusindiso lwakho.

Kabayangeke babe lehlazo labo abadinga umphefumulo wami. Kabahlehliselwe emuva babe lenhloni labo abaceba ububi ngami. Kababe njengamakhoba phambi komoya, lengilosi ye Nkosi kayibadudule. Indlela yabo kayibe mnyama itshelele, lengilosi ye Nkosi ibaxotshe. Ngoba kungelasizatho bangifihlele umgodi wembule labo, kungelasizatho bawugebhele umphefumulo wami. Ukubhujiswa kakumjume, lembule lakhe alifihlileyo kalimbambe yena, awele kulo, ekubhujisweni.

Kodwa umphefumulo wami uzathokoza e Nkosini, ujabule esindisweni lwayo. 10 Wonke amathambo ami azakuthi:  Nkosi, ngubani onjengawe, okhulula umyanga kulowo olamandla kulaye, yebo, umyanga loswelayo komphangayo?

11 Abafakazi bamanga bayasukuma, bangibuza engingakwaziyo. 12 Bangibuyisela okubi endaweni yokuhle; ukulahlekelwa komphefumulo wami. 13 Kanti mina, ekuguleni kwabo isembatho sami sasililembu lesaka, ngathobisa umphefumulo wami ngokuzila ukudla, lomkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. 14 Ngahamba ngokungathi ungumngane ngokungathi ungumfowethu; ngikhotheme kwezimnyama njengolilela unina. 15 Kodwa ekukhubekeni kwami bathokoza babuthana ndawonye, babuthana ndawonye bemelene lami abatshayi, njalo ngangingakwazi; badabula kabemanga. 16 Kanye lababi abaklolodayo edilini, bangigedlela amazinyo abo.

17 Nkosi, uzabukela kuze kube nini? Buyisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo, wona wodwa owami emabhongweni ezilwane. 18 Ngizakubonga ebandleni elikhulu, ngikudumise phakathi kwabantu abanengi.

19 Bangajabuli ngami abayizitha zami ngamanga, kabangangificeli ilihlo labo abangizonda ngeze. 20 Ngoba kabakhulumi ukuthula, kodwa baceba amazwi enkohliso bemelene labachumileyo emhlabeni. 21 Kanti bangikhamisela kakhulu umlomo wabo bathi: Hiya belo, hiya belo, ilihlo lethu likubonile! 22  Nkosi, usukubonile; ungathuli. Nkosi, ungabi khatshana lami. 23 Zivuse, uvukele ilungelo lami, udaba lwami, Nkulunkulu wami leNkosi yami. 24 Ngahlulela,  Nkosi Nkulunkulu wami, ngokulunga kwakho; kabangathokozi ngami. 25 Kabangatsho enhliziyweni yabo ukuthi: Hiya, yisifiso sethu! Bangatsho ukuthi: Simginyile. 26 Kabayangeke babe lenhloni ndawonye abajabula ngosizi lwami; bembathiswe ngenhloni lehlazo labo abazikhukhumeza ngami.

27 Kabamemeze ngenjabulo bathabe abaloyisa ukulunga kwami, yebo kabatsho njalonjalo ukuthi: Kayikhuliswe i Nkosi ethokoza ngokuhlala kuhle kwenceku yayo. 28 Lolimi lwami luzakhuluma ukulunga kwakho, usuku lonke indumiso yakho.

Copyright information for Ndebele