Psalms 36

Ububi bomuntu lokulunga kukaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku kaNkulunkulu

1 Ububi bokhohlakeleyo buthi phakathi kwenhliziyo yami: Kakukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. 2Ngoba uyazikhohlisa emehlweni akhe, ububi bakhe buze butholakale buzondeka. 3Amazwi omlomo wakhe ayibubi lenkohliso; uyekele inhlakanipho ukwenza okuhle. 4Uceba okubi embhedeni wakhe, azimise endleleni engalunganga, kakwali okubi.

5 Nkosi, umusa wakho usemazulwini, uthembeko lwakho luze lufike emayezini. 6Ukulunga kwakho kunjengezintaba zikaNkulunkulu, izahlulelo zakho ziyinziki enkulu; uyalondoloza umuntu lenyamazana,  Nkosi. 7Luligugu elingakanani uthandolomusa lwakho, Nkulunkulu! Ngakho abantwana babantu baphephela emthunzini wempiko zakho. 8Bazasutha kakhulu ngamanono endlu yakho, ubanathise okomfula wentokozo yakho. 9Ngoba ukuwe umthombo wempilo; ekukhanyeni kwakho sizabona ukukhanya. 10Luqhubele phambili uthando lwakho kulabo abakwaziyo, lokulunga kwakho kubo abaqotho enhliziyweni.

11Unyawo lwabazigqajayo lungezi kimi, lesandla sababi singangixotshi. 12Nampo abenzi bobubi sebewile, bawiselwe phansi, kabalakuvuka.

Copyright information for Ndebele