Psalms 36

Ububi bomuntu lokulunga kukaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku kaNkulunkulu

Ububi bokhohlakeleyo buthi phakathi kwenhliziyo yami: Kakukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. Ngoba uyazikhohlisa emehlweni akhe, ububi bakhe buze butholakale buzondeka. Amazwi omlomo wakhe ayibubi lenkohliso; uyekele inhlakanipho ukwenza okuhle. Uceba okubi embhedeni wakhe, azimise endleleni engalunganga, kakwali okubi.

 Nkosi, umusa wakho usemazulwini, uthembeko lwakho luze lufike emayezini. Ukulunga kwakho kunjengezintaba zikaNkulunkulu, izahlulelo zakho ziyinziki enkulu; uyalondoloza umuntu lenyamazana,  Nkosi. Luligugu elingakanani uthandolomusa lwakho, Nkulunkulu! Ngakho abantwana babantu baphephela emthunzini wempiko zakho. Bazasutha kakhulu ngamanono endlu yakho, ubanathise okomfula wentokozo yakho. Ngoba ukuwe umthombo wempilo; ekukhanyeni kwakho sizabona ukukhanya. 10 Luqhubele phambili uthando lwakho kulabo abakwaziyo, lokulunga kwakho kubo abaqotho enhliziyweni.

11 Unyawo lwabazigqajayo lungezi kimi, lesandla sababi singangixotshi. 12 Nampo abenzi bobubi sebewile, bawiselwe phansi, kabalakuvuka.

Copyright information for Ndebele