Psalms 37

Okuzakwehlela ababi labalungileyo

EsikaDavida

Ungazikhathazi ngababi, ungabi lamhawu ngabenzi bobubi. Ngoba bazaqunywa masinyane njengotshani, babune njengezimila eziluhlaza. Themba e Nkosini, wenze okuhle, uhlale elizweni, wondliwe ngothembeko. Zithokozise e Nkosini, njalo izakunika iziloyiso zenhliziyo yakho. Nikela indlela yakho e Nkosini, uthembe kuyo; yona izakwenza. Izaveza ukulunga kwakho njengokukhanya, lelungelo lakho njengemini enkulu. Chuma e Nkosini, uyilindele; ungazikhathazi ngophumelelayo ngendlela yakhe, ngomuntu owenza amacebo amabi. Yekela intukuthelo, utshiye ulaka; ungazikhathazi langokwenza okubi. Ngoba ababi bazaqunywa, kodwa labo abalindele i Nkosi bona bazakudla ilifa lelizwe. 10 Kuseyisikhatshana nje, omubi angabe esaba khona; loba uhlola indawo yakhe uyabe engasekho. 11 Kodwa abamnene bazakudla ilifa lelizwe, bazithokozise ngobunengi bokuthula. 12 Omubi uzakwenzela olungileyo ugobe, amgedlele amazinyo akhe. 13 INkosi izamhleka, ngoba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. 14 Ababi sebehwatshe inkemba, bagobise idandili labo, ukumlahla phansi umyanga loswelayo, ukubulala abaqotho ngendlela. 15 Inkemba yabo izangena kweyabo inhliziyo, kwephulwe amadandili abo. 16 Okuncinyane alakho olungileyo kungcono kulenotho yababi abanengi. 17 Ngoba ingalo zababi zizakwephulwa, kodwa i Nkosi iyabasekela abalungileyo. 18 I Nkosi iyazazi izinsuku zabaqotho, lelifa labo lizakuba sephakadeni. 19 Kabayikuyangeka ngesikhathi esibi, langensuku zendlala bazasutha. 20 Kodwa ababi bazabhubha; lezitha ze Nkosi zizanyamalala njengamahwahwa amawundlu, zinyamalale entuthwini. 21 Omubi uyeboleka, angabuyiseli, kodwa olungileyo ulomusa, uyaphana. 22 Ngoba ababusiswe yiyo bazakudla ilifa lelizwe, kodwa abaqalekiswe yiyo bazaqunywa. 23 Izinyathelo zomuntu ziqondiswa yi Nkosi, iyathokoza endleleni yakhe. 24 Loba esiwa, kayikulahlwa phansi, ngoba i Nkosi isekela isandla sakhe. 25 Ngangimutsha, sengimdala, kanti kangibonanga olungileyo etshiyiwe, lenzalo yakhe idinga ukudla. 26 Usuku lonke ulomusa, uyeboleka, lenzalo yakhe iyisibusiso. 27 Suka ebubini, wenze okuhle; uhlale kuze kube nininini. 28 Ngoba i Nkosi ithanda isahlulelo, kayiyikubatshiya abangcwele bayo. Bazalondolozwa kuze kube nininini; kodwa inzalo yababi izaqunywa. 29 Abalungileyo bazakudla ilifa lelizwe, bahlale kulo kuze kube nininini. 30 Umlomo wolungileyo uyatsho inhlakanipho, lolimi lwakhe lukhuluma isahlulelo. 31 Umlayo kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe; izinyathelo zakhe kazitsheleli. 32 Omubi uyamqaphela olungileyo, udinga ukumbulala. 33 I Nkosi kayiyikumyekela esandleni sakhe, kayiyikumlahla lapho esahlulelwa. 34 Lindela e Nkosini, ugcine indlela yayo, izakuphakamisa ukuthi udle ilifa lelizwe; uzabona lapho ababi bequnywa. 35 Ngambona omubi olamandla, eziqhelisa njengesihlahla semvelo esiluhlaza. 36 Kube kanti wedlula, khangela-ke, wayengasekho; yebo ngamdinga, kodwa katholakalanga. 37 Nanzelela opheleleyo, umbone oqotho, ngoba ukuphela kwalowomuntu kuyikuthula. 38 Kodwa abaphambukayo bazabhujiswa ndawonye; ukuphela kwababi kuzaqunywa. 39 Kodwa usindiso lwabalungileyo luvela e Nkosini, inqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. 40 Njalo i Nkosi izabasiza ibakhulule; izabakhulula kwababi, ibasindise, ngoba baphephela kuyo.

Copyright information for Ndebele