Psalms 37

Okuzakwehlela ababi labalungileyo

EsikaDavida

1 Ungazikhathazi ngababi, ungabi lamhawu ngabenzi bobubi. 2Ngoba bazaqunywa masinyane njengotshani, babune njengezimila eziluhlaza. 3Themba e Nkosini, wenze okuhle, uhlale elizweni, wondliwe ngothembeko. 4Zithokozise e Nkosini, njalo izakunika iziloyiso zenhliziyo yakho. 5Nikela indlela yakho e Nkosini, uthembe kuyo; yona izakwenza. 6Izaveza ukulunga kwakho njengokukhanya, lelungelo lakho njengemini enkulu. 7Chuma e Nkosini, uyilindele; ungazikhathazi ngophumelelayo ngendlela yakhe, ngomuntu owenza amacebo amabi. 8Yekela intukuthelo, utshiye ulaka; ungazikhathazi langokwenza okubi. 9Ngoba ababi bazaqunywa, kodwa labo abalindele i Nkosi bona bazakudla ilifa lelizwe. 10Kuseyisikhatshana nje, omubi angabe esaba khona; loba uhlola indawo yakhe uyabe engasekho. 11Kodwa abamnene bazakudla ilifa lelizwe, bazithokozise ngobunengi bokuthula. 12Omubi uzakwenzela olungileyo ugobe, amgedlele amazinyo akhe. 13INkosi izamhleka, ngoba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. 14Ababi sebehwatshe inkemba, bagobise idandili labo, ukumlahla phansi umyanga loswelayo, ukubulala abaqotho ngendlela. 15Inkemba yabo izangena kweyabo inhliziyo, kwephulwe amadandili abo. 16Okuncinyane alakho olungileyo kungcono kulenotho yababi abanengi. 17Ngoba ingalo zababi zizakwephulwa, kodwa i Nkosi iyabasekela abalungileyo. 18I Nkosi iyazazi izinsuku zabaqotho, lelifa labo lizakuba sephakadeni. 19Kabayikuyangeka ngesikhathi esibi, langensuku zendlala bazasutha. 20Kodwa ababi bazabhubha; lezitha ze Nkosi zizanyamalala njengamahwahwa amawundlu, zinyamalale entuthwini. 21Omubi uyeboleka, angabuyiseli, kodwa olungileyo ulomusa, uyaphana. 22Ngoba ababusiswe yiyo bazakudla ilifa lelizwe, kodwa abaqalekiswe yiyo bazaqunywa. 23Izinyathelo zomuntu ziqondiswa yi Nkosi, iyathokoza endleleni yakhe. 24Loba esiwa, kayikulahlwa phansi, ngoba i Nkosi isekela isandla sakhe. 25Ngangimutsha, sengimdala, kanti kangibonanga olungileyo etshiyiwe, lenzalo yakhe idinga ukudla. 26Usuku lonke ulomusa, uyeboleka, lenzalo yakhe iyisibusiso. 27Suka ebubini, wenze okuhle; uhlale kuze kube nininini. 28Ngoba i Nkosi ithanda isahlulelo, kayiyikubatshiya abangcwele bayo. Bazalondolozwa kuze kube nininini; kodwa inzalo yababi izaqunywa. 29Abalungileyo bazakudla ilifa lelizwe, bahlale kulo kuze kube nininini. 30Umlomo wolungileyo uyatsho inhlakanipho, lolimi lwakhe lukhuluma isahlulelo. 31Umlayo kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe; izinyathelo zakhe kazitsheleli. 32Omubi uyamqaphela olungileyo, udinga ukumbulala. 33I Nkosi kayiyikumyekela esandleni sakhe, kayiyikumlahla lapho esahlulelwa. 34Lindela e Nkosini, ugcine indlela yayo, izakuphakamisa ukuthi udle ilifa lelizwe; uzabona lapho ababi bequnywa. 35Ngambona omubi olamandla, eziqhelisa njengesihlahla semvelo esiluhlaza. 36Kube kanti wedlula, khangela-ke, wayengasekho; yebo ngamdinga, kodwa katholakalanga. 37Nanzelela opheleleyo, umbone oqotho, ngoba ukuphela kwalowomuntu kuyikuthula. 38Kodwa abaphambukayo bazabhujiswa ndawonye; ukuphela kwababi kuzaqunywa. 39Kodwa usindiso lwabalungileyo luvela e Nkosini, inqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. 40Njalo i Nkosi izabasiza ibakhulule; izabakhulula kwababi, ibasindise, ngoba baphephela kuyo.

Copyright information for Ndebele