Psalms 38

Umkhuleko wohluphekayo

Isihlabelelo sikaDavida, ukukhumbuza

1  Nkosi, ungangikhuzi entukuthelweni yakho, ungangijezisi ekuvutheni kolaka lwakho. 2Ngoba imitshoko yakho ihlabe yatshona kimi, lesandla sakho sehle nzima phezu kwami. 3Kakukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho; kakukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. 4Ngoba iziphambeko zami zedlule phezu kwekhanda lami, njengomthwalo onzima zinzima kakhulu kimi. 5Izilonda zami zilevumba zilobomvu ngenxa yobuthutha bami. 6Ngigungubele, ngagotshiselwa phansi kakhulu, usuku lonke ngihamba ngikwezimnyama. 7Ngoba ukhalo lwami lugcwele isifo esinengekayo, njalo kakukho ukuphila enyameni yami. 8Ngibuthakathaka ngichobozekile kakhulukazi, ngiyabhonga ngenxa yokububula kwenhliziyo yami.

9Nkosi, sonke isiloyiso sami siphambi kwakho, lokububula kwami kakufihlakalanga kuwe. 10Inhliziyo yami iyatshaya, amandla ami angitshiyile; lokukhanya kwamehlo ami lakho kakukho kimi. 11Abangithandayo labangane bami bema ummango lenhlupheko yami, labakwethu bema khatshana lami. 12Labo abadinga impilo yami bayangithiya, labo abadinga ukoniwa kwami bakhuluma izincithakalo, bezindla inkohliso usuku lonke.

13Kodwa mina nginjengesacuthe, kangizwa, lanjengesimungulu, esingavuli umlomo waso. 14Yebo, nginjengomuntu ongezwayo, okungekho ukuphikisa emlonyeni wakhe. 15Ngoba kuwe,  Nkosi, ngiyathemba; wena uzaphendula, Nkosi Nkulunkulu wami. 16Ngoba ngathi: Hlezi bathokoze ngami, lapho unyawo lwami lutshelela, bazikhukhumeze bemelene lami. 17Ngoba sengiseduze lokuwa, lobuhlungu bami buphambi kwami njalonjalo. 18Ngoba ngizakwazisa ububi bami, ngizakhathazeka ngesono sami. 19Kodwa izitha zami ziphilile zilamandla, labangizonda ngeze sebandile. 20Abaphindisela okubi esikhundleni sokuhle bayizitha zami, ngoba nginxwanela okulungileyo.

21Ungangitshiyi,  Nkosi; Nkulunkulu wami, ungabi khatshana lami. 22Phangisa ungisize, Nkosi, nsindiso yami.

Copyright information for Ndebele