Psalms 38

Umkhuleko wohluphekayo

Isihlabelelo sikaDavida, ukukhumbuza

 Nkosi, ungangikhuzi entukuthelweni yakho, ungangijezisi ekuvutheni kolaka lwakho. Ngoba imitshoko yakho ihlabe yatshona kimi, lesandla sakho sehle nzima phezu kwami. Kakukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho; kakukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. Ngoba iziphambeko zami zedlule phezu kwekhanda lami, njengomthwalo onzima zinzima kakhulu kimi. Izilonda zami zilevumba zilobomvu ngenxa yobuthutha bami. Ngigungubele, ngagotshiselwa phansi kakhulu, usuku lonke ngihamba ngikwezimnyama. Ngoba ukhalo lwami lugcwele isifo esinengekayo, njalo kakukho ukuphila enyameni yami. Ngibuthakathaka ngichobozekile kakhulukazi, ngiyabhonga ngenxa yokububula kwenhliziyo yami.

Nkosi, sonke isiloyiso sami siphambi kwakho, lokububula kwami kakufihlakalanga kuwe. 10 Inhliziyo yami iyatshaya, amandla ami angitshiyile; lokukhanya kwamehlo ami lakho kakukho kimi. 11 Abangithandayo labangane bami bema ummango lenhlupheko yami, labakwethu bema khatshana lami. 12 Labo abadinga impilo yami bayangithiya, labo abadinga ukoniwa kwami bakhuluma izincithakalo, bezindla inkohliso usuku lonke.

13 Kodwa mina nginjengesacuthe, kangizwa, lanjengesimungulu, esingavuli umlomo waso. 14 Yebo, nginjengomuntu ongezwayo, okungekho ukuphikisa emlonyeni wakhe. 15 Ngoba kuwe,  Nkosi, ngiyathemba; wena uzaphendula, Nkosi Nkulunkulu wami. 16 Ngoba ngathi: Hlezi bathokoze ngami, lapho unyawo lwami lutshelela, bazikhukhumeze bemelene lami. 17 Ngoba sengiseduze lokuwa, lobuhlungu bami buphambi kwami njalonjalo. 18 Ngoba ngizakwazisa ububi bami, ngizakhathazeka ngesono sami. 19 Kodwa izitha zami ziphilile zilamandla, labangizonda ngeze sebandile. 20 Abaphindisela okubi esikhundleni sokuhle bayizitha zami, ngoba nginxwanela okulungileyo.

21 Ungangitshiyi,  Nkosi; Nkulunkulu wami, ungabi khatshana lami. 22 Phangisa ungisize, Nkosi, nsindiso yami.

Copyright information for Ndebele