Psalms 39

Impilo yomuntu iyedlula

Kumqondisi wokuhlabelela. KuJeduthuni. Isihlabelelo sikaDavida

1 Ngathi: Ngizaqaphelisa izindlela zami, ukuze ngingoni ngolimi lwami; ngizagcina umlomo wami ngetomu, omubi esesekhona phambi kwami. 2Ngaba yisimungulu ngokuthula; ngathula kokuhle; lokuhlupheka kwami kwavuswa. 3Inhliziyo yami yatshisa phakathi kwami, ngisacabanga umlilo wavutha; ngakhuluma ngolimi lwami, 4ngathi:  Nkosi, ngazisa isiphetho sami lesilinganiso sensuku zami ukuthi siyini, ukuze ngazi ukuthi ngiyedlula kangakanani. 5Khangela, wenze insuku zami zaba yibubanzi besandla, lobudala bami bunjengento engesilutho phambi kwakho; isibili ngulowo lalowomuntu ekumeni kwakhe uyize nje. Selah. 6Isibili, umuntu uhambahamba esesithunzini; isibili, bayakhathazeka ngeze; uyabuthelela, kodwa kazi ukuthi ngubani ozakubutha.

7Pho-ke, ngilindeleni, Nkosi? Ithemba lami likuwe. 8Ngikhulula kuzo zonke iziphambeko zami. Ungangenzi ihlazo lesithutha. 9Ngaba yisimungulu, kangivulanga umlomo wami, ngoba wakwenza wena. 10Susa uswazi lwakho kimi, ngoba ngiyaqedwa yisidutshulo sesandla sakho. 11Lapho ulaya umuntu ngokukhuza ngenxa yesiphambeko, wenza ubuhle bakhe buncibilike njengenundu; isibili ngulowo lalowomuntu uyize. Selah.

12Zwana umkhuleko wami,  Nkosi, ubeke indlebe ekukhaleni kwami; ungathuleli izinyembezi zami, ngoba ngingowemzini kuwe, ohlala njengowezizwe, njengabo bonke obaba. 13Ungangihwaqeli ukuze ngihlumelele, ngingakasuki, ngingabe ngisaba khona.

Copyright information for Ndebele